Licence naftas produktu vairumtirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: LR VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Dokumentu pieņemšana, licences izsniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komercreģistrā reģistrēts komersants.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai iesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Jāsamaksā valsts nodeva un jāiesniedz dokumenti:
1. iesniegums speciālas atļaujas (licences) saņemšanai;.
2. komercdarbībai izmantojamo vietu (telpu, tirdzniecības vietu, tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu) lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
3. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprināts izmantojamo vietu plāns, kurā norādītas ieejas (izejas), tirdzniecības zāle  un citas ar akcīzes preču realizāciju un uzglabāšanu saistītas telpas un robežas, un darbības vietas teritorijas plāns, kurā norādītas darbības vietas robežas;
4. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstip¬rināta darbības vietas tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu un cauruļvadu izvietojuma shēma, kurā norādīti tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numuri un katras tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālais tilpums atbilstoši dokumentiem, kas apliecina degvielas glabāšanas un realizācijas metroloģisko nodrošinājumu vai verificēšanas sertifikātā norādīto informāciju, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komerc¬darbībai ar nefasēto degvielu, kā arī cauruļvadu tilpums un iespējamie plūsmas virzieni;
5. skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu;
6. dokumenta kopija, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas par pieteiktās darbības vietas metroloģiskā nodrošinājuma esību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām;
7. gadījumos, kad speciālās atļaujas (licences) naftas produktu vairumtirdzniecībai saņēmējs nav attiecīgā uzņēmuma amatpersona, tai papildus ir nepieciešama pilnvara par tiesībām veikt minētās darbības.
Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
Valsts kase reģ.Nr.90000050138 norēķinu konts LV32TREL1060000921400
Valsts nodeva 284 euro par katru tirdzniecības vietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA