Atļauju izsniegšana elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai
Izvēlētā organizācija: Ekonomikas ministrija
Īss apraksts:
Komersants var saņemt atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai ar jaudu virs 11,1 kW, kā arī pagarināt izsniegtās atļaujas derīguma termiņu vai to anulēt.
Ekonomikas ministrijas atļauja nav nepieciešama, ja elektroenerģijas sadales sistēmai paredzēts pievienot elektroenerģijas ražošanas iekārtu ar jaudu līdz 11,1 kW.
Ja plānotā uzstādāmā elektroenerģijas jauda ir zem 11,1 kW, elektroenerģijas ražotājs vēršas pie sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” (adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, tālr. +371 67726000, e-pasts: st@sadalestikls.lv) jauna sistēmas pieslēguma ierīkošanai vai esošā sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants vai fiziska persona var saņemt atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai, kā arī pagarināt izsniegtās atļaujas derīguma termiņu vai to anulēt.
Termiņš:
Maksimālais termiņš (kalendārās dienās): 30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1.1. Ja nepieciešams saņemt atļauju jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai vai jaudu palielināšanai, komersants vai tā pilnvarotā persona iesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegumu (MK 11.08.2009. not. Nr.883 1.pielikums,) un šādus dokumentus:

• Plānotās elektrostacijas izvietojuma plānu nekustamajā īpašumā mērogā 1:500;
• Uzstādāmās elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehnisko aprakstu atbilstoši not. Nr.883 2.pielikumam;
• Valdījuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju par nekustamo īpašumu, kurā plānots ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai palielināt esošo elektroenerģijas ražošanas jaudu, ja attiecīgais nekustamais īpašums nav iesniedzēja īpašumā vai viņa valdījuma tiesības nav ierakstītas zemesgrāmatā.

1.2.Ja komersants vai tā pilnvarotā persona vēlas pagarināt izsniegtās atļaujas termiņu:

• ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedzējs iesniedz iesniegumu brīvā formā ar lūgumu pagarināt atļaujas derīguma termiņu. Ekonomikas ministrija ir tiesīga pagarināt atļaujas derīguma termiņu ne vairāk kā par diviem gadiem.

1.3. Ja komersants vai tā pilnvarotā persona vēlas anulēt izsniegto atļauju, ir jāiesniedz iesniegums Ekonomikas ministrijai brīvā formā ar lūgumu anulēt izsniegto atļauju.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene EM Apsardzes postenis
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67013075
Fakss: 67280882
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana un obligāto nosacījumu izpilde
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
30 kalendāro dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas Ekonomikas ministrija izskata komersanta vai tā pilnvarotās personas iesniegumu, veicot attiecīgo darbību atkarībā no pieprasījuma – izsniedz atļauju, pagarina atļaujas derīguma termiņu vai to anulē, vienlaikus par to informējot iesniedzēju.

Svarīgi!
Ja 24 mēnešu laikā kopš izsniegtās atļaujas nav uzsākta elektroenerģijas ražošanas iekārtas būvniecība vai jaudas palielināšana, Ekonomikas ministrija atceļ izsniegto atļauju.

Tāpēc komersantam ir obligāti jāinformē Ekonomikas ministriju par:
• elektroenerģijas ražošanas iekārtas būvniecības uzsākšanu. Komersants (atļaujas saņēmējs) 24 mēnešu laikā pēc atļaujas saņemšanas (pagarināšanas) uzsāk lēmumā norādītās elektroenerģijas ražošanas iekārtas būvniecību vai esošās elektroenerģijas ražošanas iekārtas jaudas palielināšanu un par to rakstiski informē ministriju, iesniedzot apliecinājumu;
• elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanu elektroenerģijas tīklam. Komersants (atļaujas saņēmējs) 30 dienu laikā pēc atļaujas saņemšanas (pagarināšanas), rakstiski informē ministriju, iesniedzot apliecinājumu par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu elektroenerģijas tīklam un akta kopiju par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu elektroenerģijas tīklam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts pasts@em.gov.lv
Pasts Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki