Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus
cērt ciema teritorijā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, teritorijā,
kurā atrodas kultūras pieminekļi un tās aizsargjoslā, parkā, kapsētā,
alejā, gar valsts un pašvaldību ceļiem, virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslā, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos
noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā un kad koku 1,3 metru
augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši Ministru
kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža” 1. pielikumam
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kas ir zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pašvaldības atļauju koku ciršanai ārpus meža, zemes
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jāvēršas Jaunpiebalgas
novada domē ar iesniegumu (speciāla veidlapa) ar lūgumu izsniegt
atļauju koku ciršanai ārpus meža, iesniegumā norādot:
1.iesniedzēja kontaktinformāciju;
2.koka atrašanās vietu (adrese, īpašuma nosaukums) un, ja
iespējams, koka (koku) atrašanās vietu plānā;
3.nocērtamo koku skaitu;
4.nocērtamo koku diametru 1,30 metru augstumā no koka sakņu
kakla;
5.koka (koku) ciršanas iemeslu.
Kokam (kokiem) ir jābūt atzīmētiem dabā vai ir jānodrošina
persona, kura parādītu kokus dabā..
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 64162440
Fakss: 64174076
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 64162440
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz izziņu par atļaujas koku
ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi
klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus