Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus
cērt ciema teritorijā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, teritorijā,
kurā atrodas kultūras pieminekļi un tās aizsargjoslā, parkā, kapsētā,
alejā, gar valsts un pašvaldību ceļiem, virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslā, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos
noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā un kad koku 1,3 metru
augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši Ministru
kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža” 1. pielikumam
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kas ir zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Gaujas ielā 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.04.29.