Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Tirdzniecība publiskās vietās ir preču pārdošana pašvaldības
iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā
tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska
vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas,
kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Tirdzniecības organizators ir juridiskā vai fiziskā persona, kura
reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona, kura
saņēmusi pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pašvaldības atļauju tirdzniecības organizēšanai un
kļūtu par tirdzniecības organizatoru, juridiskā vai fiziskā persona,
kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona iesniedz
pašvaldībā iesniegumu, norādot šādu informāciju:
1) fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās
personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas
numurs vai publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs;
2) paredzētā ielu tirdzniecības organizēšanas vieta, norises laiks un
ilgums;
3) tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas
vietā;
4) tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīts fizisko
personu vārds, uzvārds un personas kods vai juridisko personu
nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un
pievienota saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša
dokumenta kopija vai fiziskās personas, kurai atbilstoši nodokļu
jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē
saimnieciskā darbība, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko
darbību vai saskaņā ar likumu ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī
nenodarbina citas personas;
Pievieno šādus dokumentus:
1) saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko
valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā
īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota
jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja
tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
2) saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu
pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā
pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma
rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās
dibināta iestāde;
3) cita pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā informācija
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 64162440
Fakss: 64174076
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons
28606189
64162440
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi
klātienē, pa pastu vai elektroniski
Maksājumi: Skatīt maksājumus