Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Nodrošināt personām saņemt sociālās rehabilitācijas institūcijas
pakalpojumus. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas ar
funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, likuma “Par
politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un
nacistiskajā režīmā cietušajiem 2. un 4. pantā minētās personas,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu
sociālās aizsardzības likuma 15.pantā minētās personas, personas ar
prognozējamo invaliditāti darbspējas vecumā un personas ar
prognozējamo invaliditāti pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, ja
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas
apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plāna ir noteikta
nepieciešamība saņemt pakalpojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jaunpiebalgas novada sociālā dienesta klients.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Lai persona ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu pakalpojumu;
1.1. Persona iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un ģimenes ārsta
vai ārstējošā ārsta atzinumu, kurā ir šāda informācija: funkcionālo
traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kods, blakus diagnozes kods
atbilstoši SSK-10, norādot medicīniskās kontrindikācijas, kuru dēļ
persona nedrīkstētu saņemt pakalpojumus. Ja personai ir,
nepieciešams iesniegt medicīniskā rehabilitācijas izraksta kopiju.
1.2. Sociālais dienests personas dzīvesvietā novērtē personas
pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo
traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam.
2. Lai politiski represētā persona vai Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieki vai cietušas personas saņemtu
Pakalpojumu:
2.1. persona iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu;
2.2. statusu apliecinošas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
2.3. ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības
stāvokli un medicīnisku kontrindikāciju neesību pakalpojuma
saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28004439
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 28004439
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sagatavotie dokumenti tiek saņemti atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus