Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja ienākumi mazāki par 53 eiro personai mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai novērtēta materiālā situācija (ienākumi un īpašumu) un kura atzīta par trūcīgu, un kuras ienākumi ir mazāki par 53 euro personai mēnesī pēdējo trīs mēnešu periodā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Paziņojums

Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, bet ne retāk kā ik pēc trim mēnešiem sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar personu un viņas pilngadīgajiem ģimenes locekļiem novērtē ģimenes (personas) sociālās situācijas izmaiņas un pieņem lēmumu par turpmākajiem pasākumiem.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Pašvaldības sociālā dienesta lēmumu par GMI pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Pabalstu piešķir par laikposmu, kurā ģimenei (personai) noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.
Brīdinājums
Pabalstu var samazināt vai neizmaksāt, ja persona nepilda līdzdarbības pienākumus, par kuriem panākta vienošanās ar sociālā darba speciālistu.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Beverīnas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru  pag., Beverīnas nov., LV-4224; pasvaldiba@beverina.lv; 64281737
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.24.