Licences saņemšana interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai
Izvēlētā teritorija: Brocēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Brocēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana (Brocēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmu īstenošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas un samaksas par licences saņemšanu veikšanas (ja tāda ir veicama).
Izvēlētā teritorija: Brocēnu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
klātienē iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbildīgajam speciālistam vai Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu uz Brocēna novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

izmantojot elektronisko pastu iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi dome@broceni.lv Iesniegums un pievienotie dokumenti tiek pieņemti, ja iesūtītais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Brocēnu novada pašvaldības izglītības nodaļa
Adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 63807307
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs- juridiska persona iesniedz:

iesniegumu (2. pielikums)
programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu (tikai pieaugušo neformālās izglītības programmām);
dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju;
nepieciešamā personāla sarakstu, norādot absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību un kvalifikāciju, pievienojot izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
izziņu no Sodu reģistra ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas nepilngadīgām personām;
licencējamo programmu datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu, programmas mērķi un uzdevumus, mērķauditoriju, programmas saturu, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu (4.pielikums)
Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs- fiziska persona iesniedz:

iesniegumu (3. pielikums)
programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu (tikai pieaugušo neformālās izglītības programmām);
dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju;
izziņu no Sodu reģistra ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas nepilngadīgām personām;
nepieciešamā personāla sarakstu, norādot absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību un kvalifikāciju, pievienojot izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
licencējamo programmu datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu, programmas mērķi un uzdevumus, mērķauditoriju, programmas saturu, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu (4.pielikums).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Brocēnu novada pašvaldības izglītības nodaļa
Adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 63807307
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki