Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai
Izvēlētā organizācija: Varakļānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (turpmāk - GMI) nodrošināšanai ir atbalsts ģimenei (personai), kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu un kuras pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par 53.00 EUR mēnesī.
Tiesības saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai ir ģimenei (personai), kura savu dzīvesvietu ir deklarējušas un dzīvo Varakļānu novadā; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu un kuras pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par 53.00 EUR mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālās palīdzības pieprasītājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Varakļānu novada pašvaldības Sociālajā dienestā vai pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka jāiesniedz rakstisks iesniegums pabalsta piešķiršanai (jābūt spēkā esošam trūcīgas ģimenes (personas) statusam).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 9, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
Tālrunis: 64860840
Fakss: 64860840
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Sociālais dienests noslēdz vienošanos par līdzdarbību (MK Nr.550 2.pielikums) (turpmāk – vienošanās) ar katru pilngadīgo pabalsta saņēmēju, vienojoties par pasākumiem pabalsta saņēmēja un viņa ģimenes sociālās situācijas uzlabošanai. Vienošanos var neslēgt ar pensionāriem un personām ar invaliditāti.
Ja kāds no pabalsta saņēmējiem ļaunprātīgi nepilda vienošanos, piešķirtā pabalsta apmēru var samazināt par līdzdarbības pienākumus nepildošās personas garantētā minimālā ienākuma līmeni. Pabalstu samazina, ja pabalsta saņēmējs:
1. nav sniedzis visas nepieciešamās ziņas par sevi;
2. nav izmantojis Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātos pakalpojumus;
3. nav izmantojis iespēju vērsties pie ārsta, lai veiktu medicīnisko izmeklēšanu un ārstēšanu;
4. nav izmantojis iespējas gūt no valsts sociālās drošības sistēmas visus ienākumus, kas viņam pienākas;
5. nav ieradies sociālajā dienestā, lai novērtētu vienošanās izpildes gaitu.
Sociālās palīdzības pieprasītāja un viņa pilngadīgo ģimenes locekļu pienākumi noteikti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7.pantā.
Pabalsta pieprasītājs un viņa pilngadīgie ģimenes locekļi ir atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī par zaudējumiem, kas pašvaldībai radušies viņa vainas dēļ vai nelikumīgas rīcības dēļ.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 9, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
Tālrunis: 64860840
Fakss: 64860840
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas pieprasītājam  tiek sniegta atbilde.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 9, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
Tālrunis: 64860840
Fakss: 64860840
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki