Dzīvesvietas deklarācijas izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc pieprasījuma sniedz izziņu:
par personas deklarēto dzīvesvietu, ja tā reģistrēta Balvu novada administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Izziņu par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi ir iespējams pieprasīt Balvu novada pašvaldībā, ja personas dzīvesvieta ir Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI (klātienē):
Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments
1. Pilnvarotai personai jāuzrāda arī notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls);
2. likumiskam pārstāvim – pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls);
3. Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas;
4. Iesnieguma oriģināls.
Iesniegumu var iesniegt arī pa pastu, e-pastu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot E-pakalpojumu Latvija.lv "Iesniegums iestādei, izmantojot www.latvija.lv"
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Partizānu iela 14, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 66954809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@balvi.lv
Pasts Pasts_Balvu novada pašvaldība
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64522453
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Informācija par pakalpojuma maksu
2,50 euro - Dzīvesvietas deklarēšanas izziņa par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto dzīvesvietu.
5,00 euro - Izziņa par deklarēto dzīvesvietu (laika periodā) ( piecu darbdienu laikā).
12,50 euro - Izziņa par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu ( piecu darbdienu laikā).

Maksājums jāveic Balvu novada pašvaldības norēķinu kontā kredītiestādē
Reģ.Nr.90009115622
AS SEB banka, kods UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739,
norādot "Valsts nodeva par informāciju no Iedzīvotāju reģistra"

Personu kategorijas, kurām nodevas apmērs samazināms par 50% (jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):
1. politiski represētā persona;
2. nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
3. persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžu ģimenē ievietoti bērni);
4. aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
Personu kategorijas, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas (jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):
1. personas ar invaliditāti;
2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
3. persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
4. persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
5. trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē: Pēc iesnieguma aizpildīšanas un nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas, persona saņem pieprasīto dzīvesvietas deklarācijas izziņu.
Ja klients vēlas, izziņu var nosūtīt arī pa pastu vai arī e-pastu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Partizānu iela 14, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 66954809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@balvi.lv