Dzīvesvietas deklarēšana (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu reģistrē klātienes apmeklējuma laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir:
1) Latvijas pilsonim;
2) nepilsonim;
3) Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;
4) ārzemniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju;
5) bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju.

Deklarāciju var personiski iesniegt iestādei, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta.
Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarāciju var iesniegt elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene Klātienē Balvu novada pašvaldībā
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64522453
Fakss: 64522453
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Partizānu iela 14, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 66954809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācija par pakalpojuma maksu
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr.720 valsts nodevas apmērs  ir 4,27 euro.

No valsts nodevas par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju ir atbrīvoti:
1.politiski represētās personas;
2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
3.invalīdi;
4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;

Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, persona uzrāda:
1. Represētās personas apliecību;
2. Invalīda apliecību
3. Pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz noteikto minimālo darba algu – izziņu par pensijas apmēru no VSAA;
4. Černobiļas atoelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību;
5. Izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Dzīvesvietas deklarēšana portālā www.latvija.lv ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pieprasītā pakalpojuma saņemšana - izdrukātās dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas parakstīšana un izziņas saņemšana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātienē Balvu novada pašvaldībā
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64522453
Fakss: 64522453
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki