Konsultācijas par sociālajiem pakalpojumiem
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Informācijas un konsultāciju sniegšana personai saprotamā veidā par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to saņemšanas kārtību.
Dokumentu pieņemšana un reģistrēšana sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanai, lēmuma pieņemšana par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības piešķiršanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkura fiziska persona ir tiesīga saņemt personīgi, vai publiski pieejamu, tai skaitā tīmekļvietnē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Personai, kura pieprasa ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu, atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” vai  Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils novadā” nosacījumiem,  Krustpils novada pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz:
1. Iesniegums
2. Iztikas līdzekļu deklarācija
3. Izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības (ja kāda no deklarācijā norādītajām personām ir saimnieciskās darbības veicējs)
4. darba devēja izziņa par darba samaksu (ja kāda no deklarācijā norādītajām personām ir darba ņēmējs)
5. izraksts no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta (ja tādi ir). (Elektroniski iesūtot dokumentu, tam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu).
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene
Atašienes pagasta pārvalde
Krustpils pagasta pārvalde
Kūku pagasta sociālais dienests Kūkās
Kūku pagasta sociālais dienests Zīlānos
Mežāres pagasta pārvalde
Parādīt visus...
Pasts Krustpils novada sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237636
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 28675408
Darba laiki
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Iesniegtā iesnieguma izskatīšana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Iesnieguma atbildes saņemšana
Lēmumu par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Krustpils novada pašvaldības sociālais dienests pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Ar pozitīvu lēmumu var iepazīties pie attiecīgās pagasta pārvaldes sociālā darbinieka. Negatīva lēmuma paziņošana klientam notiek izmantojot pasta pakalpojumus saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu administratīvais akts (lēmums) un stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene
Atašienes pagasta pārvalde
Krustpils pagasta pārvalde
Kūku pagasta sociālais dienests Kūkās
Kūku pagasta sociālais dienests Zīlānos
Mežāres pagasta pārvalde
Parādīt visus...
Pasts Krustpils novada sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237636
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 28675408
Darba laiki