Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts un šī statusa apliecinoša izziņa tiek izsniegta uz spēkā esošu iztikas līdzekļu deklarācijas periodu. Piešķirtais statuss tiek ņemts vērā, piešķirot ģimenei (personai) sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro un, ja ir ievēroti pārējie  Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” kritēriji.
Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 67 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (2018. gadā 288,10 euro) un, ja ievēroti pārējie Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils novadā”.
Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana notiek pamatojoties uz ģimenes (personas) iesniegumu, kurai pievienota iztikas līdzekļu deklarācija, kurā norādīti ienākumi no darba un saimnieciskās darbības, citiem ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem par pēdējiem pilniem trim kalendārajiem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas.  Iztikas līdzekļu deklarācijā ģimene (persona) norāda neregulāra rakstura ienākumus (tai skaitā ienākumus no sava īpašuma atsavināšanas), ja iesniedzējs vai viņa ģimenes loceklis ir saimnieciskās darbības veicējs, deklarācijai pievieno izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības, ja persona ir darba ņēmējs, pievieno darba devēja izziņu par darba samaksu. Iztikas līdzekļu deklarācijai pievieno izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendārā mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem pirms iesnieguma iesniegšanas.
Trūcīgas vai maznodrošināts ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.
Personai, kura pieprasa ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu, atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” vai  Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils novadā” nosacījumiem,  Krustpils novada pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz:
1. Iesniegums
2. Iztikas līdzekļu deklarācija
3. Izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības (ja kāda no deklarācijā norādītajām personām ir saimnieciskās darbības veicējs)
4. darba devēja izziņa par darba samaksu (ja kāda no deklarācijā norādītajām personām ir darba ņēmējs)
5. izraksts no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta (ja tādi ir). (Elektroniski iesūtot dokumentu, tam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu).
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene
Atašienes pagasta pārvalde
Krustpils pagasta pārvalde
Kūku pagasta sociālais dienests Kūkās
Kūku pagasta sociālais dienests Zīlānos
Mežāres pagasta pārvalde
Parādīt visus...
Pasts Krustpils novada sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237636
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 28675408
Darba laiki
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Tiek izskatīts iesniegtais iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Krustpils novada pašvaldības sociālais dienests pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Ar pozitīvu lēmumu var iepazīties pie attiecīgās pagasta pārvaldes sociālā darbinieka. Negatīva lēmuma paziņošana klientam notiek izmantojot pasta pakalpojumus saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu administratīvais akts (lēmums) un stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene
Atašienes pagasta pārvalde
Krustpils pagasta pārvalde
Kūku pagasta sociālais dienests Kūkās
Kūku pagasta sociālais dienests Zīlānos
Mežāres pagasta pārvalde
Parādīt visus...
Pasts Krustpils novada sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237636
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 28675408
Darba laiki