Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Ja esi bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas uzņemts augstākās izglītības programmā klātienē, kurš ir reģistrējies Aģentūrā kā bezdarbnieks - piesakies dalībai Pasākumā augstākās  izglītības iestādē ESF projekta „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros.

Ja esi bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un bezdarbnieks ar invaliditāti, kurš ir reģistrējies Aģentūrā kā bezdarbnieks - piesakies dalībai Pasākumā biedrībā/nodibinājumā ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros.

Pasākuma ilgums 2-6 mēneši, šī pasākuma īstenošanas laikā netiek slēgtas darba tiesiskās attiecības.

Bezdarbnieks pasākuma laikā saņem:
• stipendiju 10,00 eur/dienā, proporcionāli nostrādātajām dienām mēnesī;
• nelaimes gadījumu apdrošināšana uz pasākuma īstenošanas laiku;
• normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - apmaksātas obligātās veselības pārbaudes ne vairāk par 30 euro vienam bezdarbniekam;
• izdevumu segšanu par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (covid) ne vairāk par 50 euro vienam bezdarbniekam, kurš dalību pasākumā uzsāks līdz 2020. gada 31.decembrim.

Pasākuma īstenotājs nodrošina Pasākuma dalībnieku ar:
• darbu 5 darba dienas nedēļā, ne mazāk kā 4 stundas dienā, bet ne vairāk kā 8 stundas dienā;
• darba pienākumu veikšanai nepieciešamo darba aprīkojumu, instrumentiem un ja nepieciešams ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;
• instrukcijām un apmācībām par darba drošību, veselības aizsardzību, ugunsdrošību un citiem darba aizsardzības noteikumiem un pasākumiem, nodrošinot darba aizsardzības prasību ievērošanu;
• nodrošināt pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai Pasākuma īstenošanas vietās.
• stipendijas izmaksu par iepriekšējo mēnesi veikt līdz 25.datumam ar pārskaitījumu uz Pasākuma dalībnieka bankas konta numuru.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/darbs-nevalstiskaja-sektora-bezdarbniekiem
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki.
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Sadarbības procesa apraksts:
1. Augstākās izglītības iestāde vai Biedrība/nodibinājums ir iesniedzis NVA filiālē pieteikumu pasākuma organizēšanai;
2. Ja pieteiktais pasākums tiks īstenots augstākās izglītības iestādē, un ja pieteikums tiek atbalstīts augstākās izglītības iestādei ne vēlāk kā10 dienas pirms Līguma slēgšanas NVA filiālē ir jāiesniedz studentu sarakstu. Studentus srakstā iekļauj saskaņā ar augstākās izglītības iestādes apstiprināto kārtību vai, ja tāda nav izstrādāta, -rindas kārtībā. Ja pasākums tiks īstenots biedrībā/nodibinājumā, un ja  pieteikums tiek atbalstīts, tad Aģentūras filiāle organizē bezdarbnieku atlasi kopā ar biedrību/nodibinājumu;
3. Aģentūra noslēdz līgumu ar augstākās izglītības iestādi vai biedrību/nodibinājumu par Pasākuma īstenošanu;
4. Katru mēnesi/ceturksni līdz 10.datumam augstākās izglītības iestāde/biedrība/nodibinājums iesniedz NVA –  atskaiti ar informāciju par pasākumā iesaistīto bezdarbnieku iesaistes laiku un aprēķināto stipendiju un rēķinu par iepriekšējo mēnesi;
5. Pēc pasākuma īstenošanas - pēc bezdarbnieka pieprasījuma augstākās izglītības iestāde vai biedrība/nodibinājums sagatavo rakstisku apliecinājumu par bezdarbnieka dalību Pasākumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alsungas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...