Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras (SIVN) nodrošināšana.
Izvēlētā organizācija: Vides pārraudzības valsts birojs
Īss apraksts:
Izvērtēt plānošanas dokumentu īstenošanas radīto iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādāt priekšlikumus, lai novērstu vai samazinātu iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
44
Termiņš:
30 dienu laikā VBVB pieņem lēmumu par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu.
30 dienu laikā VBVB sniedz atzinumu par vides pārskata projektu, kas iesniegts atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta (5) daļai.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērojama plānošanas dokumentiem atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pantam un 23.2 panta kritērijiem.

Plānošanas dokumentu izstrādātājs pēc Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.punktā minētajām konsultācijām iesniedz VPVB iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši minēto noteikumu 6.punkta prasībām.

Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 2.punktā minēto valsts un reģionālā līmeņa plānošanas dokumentu izstrādātājs iesniedz VPVB paziņojumu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu, neiesniedzot iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas VPVB pieņem lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu un 7 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu VPVB tīmekļa vietnē, kā arī nosūta to VVD, izstrādātājam un vietējai pašvaldībai.

Plānošanas dokumentu izstrādātājs iesniedz VPVB plānošanas dokumentu un izstrādāto vides pārskata projektu, kā arī sabiedriskās apspriešanas materiālus.
30 dienu laikā no minēto dokumentu (materiālu) saņemšanas VPVB izsniedz atzinumu par vides pārskata projektu un 3 dienu laikā pēc atzinuma izsniegšanas ievieto to VPVB tīmekļa vietnē.

Pēc Valsts plānošanas dokumenta izstrādātāja informatīvā ziņojuma iesniegšanas VPVB ievieto saņemto paziņojumu par valsts plānošanas dokumenta pieņemšanu savā interneta tīmekļa vietnē.

Lai konstatētu plānošanas dokumenta īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, vides pārskatā iepriekš neparedzētu ietekmi uz vidi, kā arī, ja nepieciešams, izdarītu grozījumus plānošanas dokumentā, plānošanas dokumenta izstrādātājs sagatavo un iesniedz VPVB monitoringa ziņojumu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” VIII daļai un VPVB atzinumā norādītajiem termiņiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki