Paredzētās darbības ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējuma nodrošināšana.
Izvēlētā organizācija: Vides pārraudzības valsts birojs
Īss apraksts:
Novērst vai samazināt fizisko un juridisko personu paredzēto darbību īstenošanas nelabvēlīgo ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
81
Termiņš:
Piemēro likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 6.prim panta (2) un (4) daļu,
Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)" 4.punktu.

Paziņojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)" 5., 33. un 34.punktu.

Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Mēneša laikā pēc VPVB lēmuma par nepieciešamību piemērot paredzētās darbības ietekmi uz Natura 2000 teritoriju (sākotnējā izvērtējuma procesa rezultāts) spēkā stāšanās paredzētās darbības ierosinātājs iesniedz iesniegumu atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)" 3.punktam, rakstiski pieprasot VPVB izdot nosacījumus, ar kādiem veicams ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)" 4.punktam mēneša laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minētā pieprasījuma saņemšanas VPVB izstrādā nosacījumus, ar kādiem veicams ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējums.

60 dienu laikā pēc darbības ierosinātāja ziņojuma par ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) saņemšanas atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)" 43.punktam un likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 6.prim panta (4)daļai VPVB izsniedz atzinumu par ziņojumu.

Ja paredzētās darbības veikšanai saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas atzinumu, atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 6.prim panta (5)daļai VPVB atzinumu sniedz 45 dienu laikā pēc Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki