Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā Aizputes novadā
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Aizputes novada domē 2013. gada 30. oktobrī pieņemti saistošie noteikumi Nr. 30 "Par palīdzību Aizputes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā".

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizputes novada iedzīvotāji var saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Saskaņā ar šiem Saistošajiem noteikumiem Aizputes novada dome:
• Izīrē Aizputes novada pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata Aizputes pašvaldības lietojumā esošu dzīvojamo telpu;
• Nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu;
• Sniedz palīdzību - pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu maina pret citu pašvaldības dzīvokli;
• Piešķir vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam;
• Piešķir vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšana 1 mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, vēršas Aizputes novada domē (1.stāvs, 9.kab.) ar iesniegumu, kuram pievienoti dokumenti:
• Sociālā dienesta izsniegtās izziņas par maznodrošinātas / trūcīgas personas statusu kopija (ja ir).
• Laulības apliecības kopija (ja ir);
• Dzīvojamās telpas īres līguma kopija(ja ir);

Ar savu parakstu jāapliecina, ka personas un citu tās ģimenes locekļu īpašumā nav cita dzīvošanai derīga platība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis: 66954862
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Aizputes novada dome
Adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aizpute.lv
Telefons 63448188
2. solis / Apstrāde
Caurlūko vai iesniegumā norādīts:
• Deklarētā dzīves vietas adrese;
• Kontakta tālrunis un e-pasts saziņai;
• Motivēts paskaidrojums palīdzības saņemšanai;
• Visi ģimenes locekļi un to dzimšanas gadi;

Iesniegumu reģistrē lietvedības sistēmā.
Aizputes novada domes priekšsēdētāja rezolūcija nosaka tālākās darbības un kam jāpieņem lēmums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzīvokļu komisija pārbauda iesniegumā minētos datus, savā sēdē izskata tos un sagatavo:
• pozitīva lēmuma gadījumā:
lēmuma projektu , kas tiek nosūtīts juridiskajai nodaļai (caurlūko norādīto LVR likuma pantu pareizību) un Veselības un sociālās aprūpes komitejai, kas savā sēdē to apstiprina. Pēc tam to apstiprina Aizputes novada domes sēdē.
• negatīva lēmuma gadījumā:
Dzīvokļu komisija sagatavo atbildi, kuru iereģistrē lietvedības sistēmā, parakstītu ieskenē, pievienojot iesniegumam lietvedības sistēmā. Lēmumu nosūta arī iesnieguma autoram uz deklarēto dzīvesvietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis: 66954862
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Aizputes novada dome
Adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aizpute.lv
Telefons 63448188