Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija (Aizputes novada dome)
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvojat jaunajā dzīvesvietā, Jums sava dzīvesvieta ir jādeklarē.
Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju Jums ir iespēja iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese,  vai portālā www.latvija.lv elektroniski. Klātienē Jūsu dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai.
Ārzemnieks - persona, kas nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis,  bet ir persona, kura ir saņēmusi Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju dzīvesvietu var deklarēt klātienē arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

1. Klātienē: Aizputes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (9.kabinets) jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Maksa par pakalpojumu ir EUR 4.27, kas jāsamaksā pašvaldības kontā vai kasē .

2. Latvijas valsts portāls www.latvija.lv ( https://www.latvija.lv/lv/Saites ). Lai lietotu šo pakalpojumu, nepieciešams drošs elektroniskais paraksts vai internetbankas autentifikācija.


Dzīvesvietu pārējā Aizputes novada administratīvajā teritorijā deklarē:
* Aizputes pagasta pārvaldē;
* Cīravas pagasta pārvaldē;
* Lažas pagasta pārvaldē;
* Kalvenes pagasta pārvaldē;
* Kazdangas pagasta pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Dzīvesvietas deklarēšana
Klātiene
Aizputes novada dome
Aizputes novada domes kase
VPVKAC Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis: 66954862
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts dome@aizpute.lv
Telefons 63448188
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lai deklarētu dzīvesvietu, personai Aizputes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Aizputes novada domē, 9.kabinetā) jāaizpilda noteikta veidlapa (dzīvesvietas deklarācija) un jāparaksta to.

Jāuzrāda šādi dokumenti:
1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
2. dokuments, kas apstiprina deklarēšanās tiesisko pamatu (pirkšanas līgums, īres līgums u.c.);
3. dokumentu (papīra formā), kas apliecina valsts nodevas samaksu.

• Ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu – jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība  vai personas ar ierobežotu rīcībspēju dzīvesvietu (dokumenti, kas apliecina  likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums u.tml.)).
• Ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu, kuram ir 15 gadi un vairāk, – bērna pase vai ID karte.
• Pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara.
• Ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība.


Valsts nodevu par deklarētās dzīvesvietas reģistrēšanu nemaksā:
1. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
2. politiski represētās personas;
3. invalīdi;
4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
11. personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.

Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments (ja šāds dokuments nav pašvaldības rīcībā).
Pēc Dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas saņemšanas un nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas, darbinieks pārbauda vai ziņas par deklarējamo dzīvesvietas adresi ir iekļautas Valsts adrešu reģistrā. Pēc tam iesniegtās ziņas tiek reģistrētas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē (Iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas lietojumprogrammā ,, PERS”) un pēc personas pieprasījuma tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.  Ja persona pati nevar aizpildīt veidlapu, darbinieks to aizpilda Iedzīvotāju reģistra datu bāzē (Iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas lietojumprogrammā ,, PERS”) un izdrukā jau aizpildītu veidlapu, kas personai ir jāparaksta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Dzīvesvietas deklarēšana
Klātiene Aizputes novada dome
Adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis: 66954862
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts dome@aizpute.lv
Telefons 63448188