Eiropas Savienības ekomarķējuma piešķiršana
Izvēlētā organizācija: Vides pārraudzības valsts birojs
Īss apraksts:
Organizāciju radītās ietekmes mazināšana, stimulējot videi draudzīgu preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, un veicinot videi draudzīgu patēriņu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Saskaņā ar 2009.gada 25.novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.66/2010 (ES Regula)  par ES Ekomarķējumu 9.panta 1.punktā minētajiem noteikumiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
44
Termiņš:
Divu mēnešu laikā, no iesnieguma iesniegšanas dienas (2009.gada 25.novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.66/2010 (ES Regula)  par ES Ekomarķējumu 9.panta 5.punkts).

Paziņojums

Lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz četriem (4) mēnešiem, no iesnieguma iesniegšanas dienas (Administratīvā procesa likuma 64.panta otrā daļa).

Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
ES ekomarķējums tiek piešķirts tikai tiem produktiem, kas atbilst visiem attiecīgajā produktu grupā izstrādātajiem kritērijiem – labākajiem ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Saskaņā ar 2009.gada 25.novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.66/2010 (ES Regula)  par ES Ekomarķējumu ekomarķējuma kritērijus katrai produktu grupai nosaka Eiropas Komisija.
ES ekomarķējuma pretendents, lai reģistrētu pieteikumu uz ES ekomarķējuma licenci, reģistrējas ECAT (tiešsaistes ES ekomarķējuma e-katalogs), izmantojot tiešsaistes rīku: https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin.
Izmantojot Eiropas Komisijas lēmumu, kas nosaka ekoloģiskos kritērijus attiecīgajā produktu grupā, ES ekomarķējuma pretendents sagatavo un iesniedz VPVB pieteikumu ES ekomarķējuma piešķiršanai. Pieteikumā iesniedzama pilna uzņēmēja kontaktinformācija, informācija par attiecīgo produkta grupu, produkta aprakstu, kā arī visa informācija, kas nepieciešama, lai pierādītu, kā produkts atbilst katram kritērijam. Ja pārbaudes rezultātā konstatēts, ka VPVB ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tiek sagatavots un pieteikuma iesniedzējam izsūtīts rēķins par pieteikuma izskatīšanu saskaņā ar VPVB publisko maksas pakalpojuma cenrādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar ES Regulu uzņēmēji, kas iesniedz VPVB pieteikumu par ES ekomarķējuma piešķiršanu produktam, sedz iesnieguma izskatīšanas un produkta reģistrācijas izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar testēšanu un atbilstības novērtēšanu attiecībā uz ES ekomarķējuma kritērijiem, saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu VPVB publisko maksas pakalpojuma cenrādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Divu mēnešu laikā pēc pieteikuma saņemšanas VPVB veic iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanu, pārbaudot, vai ir iesniegti visi ES Regulā un saskaņā ar ES Regulas 8.pantu attiecīgai produktu grupai noteiktajiem kritērijiem paredzētie dokumenti.
Ja pārbaudes rezultātā VPVB konstatē, ka nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, VPVB informē iesniedzēju, nosūtot aizpildītu pārbaudes veidlapu, ar ko lūdz papildināt iesniegumu ar nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju. VPVB pieņem lēmumu noraidīt pieteikumu, ja visi nepieciešamie dokumenti netiek iesniegti 6 mēnešu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas.
Ja pārbaudes rezultātā konstatēts, ka VPVB ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tiek uzsākta dokumentu izvērtēšana pēc būtības, pārbaudot, vai ES ekomarķējumam pieteiktais produkts atbilst kritērijiem un novērtēšanas prasībām, kas attiecīgajai produktu grupai noteiktas saskaņā ar ES Regulas 8.pantu.
Ja izvērtēšanas rezultātā konstatēts, ka ES ekomarķējumam pieteiktais produkts atbilst kritērijiem un novērtēšanas prasībām, VPVB ar lēmumu pieteikuma iesniedzējam piešķir ES ekomarķējuma licences numuru konkrētajā produktu grupā un lēmumu paziņo ES ekomarķējuma pieteikuma iesniedzējam.
VPVB sagatavo standarta līgumu, kas noteic ES ekomarķējuma izmantošanas kārtību, termiņus, izmantošanas tiesību nosacījumus un spēkā esamību. Līgumā norādīts konkrētajā produktu grupā ES ekomarķējuma aptvertais produktu sortiments, tai skaitā visi produktu tirdzniecības nosaukumu un ražotāja iekšējie atsauces numuri. Līgumu paraksta ar nosacījumu, ka ES ekomarķējuma pretendents ir veicis ekomarķējuma iesnieguma izvērtēšanas maksu saskaņā ar Biroja maksas cenrādi un sastādīto rēķinu. Lēmums par ES ekomarķējuma piešķiršanu stājas spēkā ar līguma parakstīšanas brīdi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
4. solis / Pakalpojuma ikgadējais maksājums
Ministru kabinets nosaka arī gada maksu par ES ekomarķējuma izmantošanu. Ikgadējā maksājuma laika posmu sāk skaitīt no dienas, kad ES ekomarķējuma pretendentam tiek piešķirts ES ekomarķējums. Ekomarķējuma gada maksu par iepriekšējo kalendāra gadu ES ekomarķējuma licences īpašnieks samaksā līdz kārtējā gada 31. martam, pamatojoties uz VPVB izrakstīto elektronisko rēķinu, kas saņemts līdz kārtējā gada 1. martam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus