Izziņas izsniegšana darījumos ar zemes īpašumiem, ja nepieciešama domes piekrišana (nepilsoņiem, ārvalstniekiem) (Smiltenes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome
Īss apraksts:
Pašvaldība izsniedz izziņu par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā (iesniedzama Zemesgrāmatu nodaļā) personām, kuras var iegūt īpašumā zemi ar ierobežojumiem, kas noteikti likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētā”' 5.nodaļā un likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.-30.pantā (nepilsoņi, nerezidenti).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Iesniegums izziņas saņemšanai darījumos ar zemes īpašumiem, ja nepieciešama domes piekrišana.  Iesniegumā norāda turpmākās izmantošanas mērķi.
2. Darījuma akta kopija (pirkuma līgums, dāvinājuma līgums u.c.)
3. Pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu), ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona.
Klātienē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums,
Izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu,
Pa pastu – jānosūta iesniegums un notariāli apliecināta darījuma akta kopija, pilnvaras kopija, ja pieprasa pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nekustamo īpašumu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņu iespējams saņemt atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:
• klātienē
• e-pastā,
• pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Smiltenes novada VPVKAC
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707588
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Nekustamo īpašumu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki