Dzīvesvietas deklarācijas izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra (Smiltenes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Iedzīvotāju reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto dzīvesvietu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu, personai jāierodas Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā, jāaizpilda noteikts iesniegums un jāuzrāda šādi dokumenti:

1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte),
    • ja nepieciešama izziņa par nepilngadīga bērna dzīvesvietu – bērna dzimšanas apliecība (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums u.tml.)),
    • ja nepieciešama izziņa par bērna, kuram ir 15 gadi un vairāk, dzīvesvietu – bērna pase vai ID karte,
    • pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara,
    • ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība.

2. apliecinājums par valsts nodevas nomaksu (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevumu).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707572
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma jeb valsts nodevas samaksa:

• 2,50 eiro par izziņas saņemšanu par dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildniecībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu.

Šo summu var samaksāt uz vietas (pretī izsniedzot kvīti), vai ar norēķinu karti vai pirms tam internetbankā, bankā vai pastā.

Maksājuma rekvizīti:
Saņēmējs: Smiltenes novada dome
Reģistrācijas nr.: 90009067337
Konta Nr.:LV75UNLA0050014255591 (AS ”SEB banka”, kods UNLALV2X)
Maksājuma mērķis: “Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no IR”

Dokumentu (papīra formā), kas apliecina valsts nodevas samaksu, iesniedz kopā ar aizpildīto iesniegumu.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja dzīvesvietas deklarācijas izziņu pieprasa:
• politiski represētā persona,
• nacionālās pretošanās kustības dalībnieks,
• persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību,
• aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

Savukārt no valsts nodevas samaksas 100% ir atbrīvotas šādas personas:
• persona ar invaliditāti,
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks,
• persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu,
• persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija,
• trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Lai saņemtu šos valsts nodevas maksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Smiltenes novada VPVKAC
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesnieguma aizpildīšanas un nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas, persona saņem pieprasīto dzīvesvietas deklarācijas izziņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707572
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki