Atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts Aģentūra (turpmāk – Aģentūra):
1. dot iespēju bezdarbniekam apliecināt dzīves laikā iegūto profesionālo kompetenci un, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu;
2. celt konkurētspēju un palielināt iespēju integrēties darba tirgū.

Pasākuma ietvaros bezdarbniekam ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.

Bezdarbnieka ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana notiek, balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

Bezdarbnieka profesionālo kompetenci novērtē akreditētas izglītības iestādes, vai akreditēti eksaminācijas centri, kam Izglītības kvalitātes valsts dienests ir deleģējis veikt šo uzdevumu.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-profesionalas-kompetences-novertesanai
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Aģentūrā reģistrēts bezdarbnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
35
Termiņš:
Bezdarbnieks 10 darba dienu laikā pēc kvalifikāciju apliecinoša dokumenta iegūšanas iesniedz Aģentūras filiālē iesniegumu. 5 darba dienu laikā Aģentūras filiāle pieņem lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu/nepiešķiršanu un viena mēneša laikā atlīdzina izdevumus.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Sadarbības procesa apraksts
Bezdarbnieks veic profesionālās kompetences novērtēšanu un nokārto kvalifikācijas eksāmenu.  Veic maksājumu par saņemto pakalpojumu, atbilstoši 10.09.2013. MK noteikumos Nr.791 noteiktajam cenrādim. 10 darba dienu laikā iesniedz Aģentūras filiālē iesniegumu ar izdevumu pamatojošiem dokumentiem. Aģentūra izskata pieņemtos dokumentu un pieņem lēmumu par atlīdzības piešķiršanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alsungas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...