Pieprasījums muitas dienestiem rīkoties intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Jebkura fiziska un juridiska persona, kurai pieder vai kura pārstāv noteiktas intelektuālā īpašuma tiesības, var lūgt muitas iestādi tās aizsargāt, iesniedzot pieprasījumu Muitas pārvaldē, kur pieteikums tiek izskatīts un apstiprināts vai noraidīts, par ko tiek informēts pieprasītājs. Pieteikuma apstiprināšanas gadījumā muitas iestādes 1 gada laikā veic pastiprinātus muitas kontroles pasākumus ar mērķi novērst pieteikto intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus. Beidzoties šim termiņam, pieteicējam ir iespēja iesniegt pagarinājuma pieprasījumu un saņemt savu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību uz nākamo 1 gadu.
Iesniedzot pieprasījumu rīkoties, pakalpojuma saņēmējs informē muitas dienestus par savām intelektuālā īpašuma tiesībām un pazīmēm, kā atklāt preces, ar kurām, iespējams, tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības. Atklājot šādas preces, muitas dienesti aiztur tās un informē pieprasījumā minēto pārstāvi, kurš sniedz apstiprinājumu par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu. Tādējādi no zaudējumiem (preču apgrozījuma samazināšanās, kaitējums reputācijai), ko rada viltotas un pirātiskas preces, tiek aizsargāts pakalpojuma saņēmēja intelektuālais īpašums: preču zīmes, dizaina paraugi, patenti, autortiesības u.c., kas ieguldīts kvalitatīvu preču radīšanā. Papildus tiek novērsta patērētāju maldināšana, riski sabiedrības veselībai un drošībai.
Par pieprasījuma rīkoties izskatīšanu un apstiprināšanu maksa netiek iekasēta. Pēc muitas dienestu pieprasījuma pakalpojuma saņēmējs sedz izmaksas, kas muitas dienestiem ir radušās saistībā ar preču aizturēšanu un uzglabāšanu, kā arī to iznīcināšanas izmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskās un juridiskās personas, kurām pieder vai kuras pārstāv noteiktas intelektuālā īpašuma tiesības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atbilstoši Padomes Regulas (ES) Nr. 608/2013 un Komisijas Regulas Nr.1352/2013 prasībām VID Muitas pārvaldē jāiesniedz noformēts īpašnieka pilnvarotās personas  pieprasījums muitas iestādēm rīkoties. Īpašnieka pilnvarotai personai  jāiesniedz pieprasījums atbilstoši Regulas (ES) Nr. 608/2013  3. un 6.panta prasībām. Īpašnieka pilnvarotai personai  VID Muitas pārvaldē jāiesniedz informācija, kas ir nepieciešama, lai muitas iestādes varētu identificēt attiecīgās preces, un dokumenti, kas pierāda, ka prasītājam ir tiesības uz attiecīgo intelektuālo īpašumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu apstiprināt vai noraidīt pieprasījumu un informē pieprasījuma iesniedzēju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978