Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja:
- tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;
- zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja:
- ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības;
- ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies:
- būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
- telpu grupas lietošanas veids būvēs neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
-ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
- ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
- ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
- ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst  MK noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasītājs iesniedz novada domē iesniegumu, kurā norāda nekustamā īpašuma nosaukumu, kadastra numuru, perspektīvo zemes izmantošanas mērķi konkrētai zemes platībai, pievienojot pilnvaras kopiju iesniedzējs (ja nav zemes īpašnieks, zemes robežu plāns, kurā iezīmētas zemes lietošanas mērķa noteikšanas robežas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Jaunpiebalgas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 66954821
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 64162440
Fakss: 64174076
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64162440
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Nekustamā īpašuma speciāliste sagatavo lēmuma projektu, iesniedz to izskatīšanai Finanšu un attīstības komitejā, kas lēmuma projektu virza izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai kārtējā domes sēdē. Domes sēdē tiek pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 64162440
Fakss: 64174076
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64162440