Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Jaunpiebalgas novada dome par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu tas nav jānoformē kā ierakstīts pasta sūtījums un sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Ja nodokļa maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē Jaunpiebalgas  novada dome. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Jaunpiebalgas novada domi. Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav norādījis adresi, kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu nepieciešami īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumenti vai nomas līgums. Pilnvarotām personām - papildus pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu). Iesniegumā norāda pieprasāmo informāciju par personai aprēķināto un/vai samaksāto nekustamā īpašuma nodokli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28606189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 28606189
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Saņemot informatīvu vēstuli klātienē, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai - pilnvarojuma dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus