Atzītā uzņēmēja (AEO) atļauja
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Atzītā uzņēmēja (AEO) atļauju veidi:
- AEOC atļauja – muitas vienkāršojumi (AEO Customs Simplifications);
- AEOS atļauja – drošība un drošums (AEO Security and Safety);
- AEOF atļauja – izsniedz uzņēmējiem, kas vienlaikus atbilst gan muitas vienkāršojumu (AEOC), gan drošības un drošuma (AEOS) kritērijiem (AEO Customs Simplifications / Security and Safety).

Detalizētāka informācija par atzītā uzņēmēja (jeb AEO statusa) kritērijiem, elektronisko sistēmu AEO pieteikuma iesniegšanas AEO atļaujas izsniegšanas, AEO pieteikuma pieņemšanas nosacījumiem un lēmuma pieņemšanas termiņu, AEO priekšrocībām, kā arī rekomendācijas un skaidrojošie materiāli AEO jomā ir pieejami VID tīmekļvietnē (https://www.vid.gov.lv) sadaļā Muita – Muitas atļaujas – Atzītais uzņēmējs.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona ir uzņēmējs un ir reģistrēta EORI sistēmā.
Detalizētāka informācija ir pieejama VID tīmekļa vietnes (www.vid.gov.lv) sadaļā MUITA:
- EORI numurs
- Atzītais uzņēmējs.
Termiņš:
Lēmumu pieņem 120 dienu laikā.
Termiņš lēmuma pieņemšanai var tikt pagarināts, ievērojot Regulas Nr.952/2013, Regulas Nr.2015/2446 un Regulas Nr.2015/2447 nosacījumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atzītā uzņēmēja atļauju, uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs) Eiropas Savienības centrālajā Atzītā uzņēmēja sistēmā (eAEO - EU Trader portal) iesniedz AEO pieteikumu kopā AEO pašnovērtējuma anketu un ar to saistītos dokumentus*, kas apstiprina AEO pieteikumā un AEO pašnovērtējuma anketā norādīto informāciju.

* - pārejas periodā ar pieteikumu saistītos dokumentus iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā (sk. MK 22.08.2017. noteikumu Nr.499 80.punktu).

Lai pieteiktu lietotāja tiesības Atzītā uzņēmēja sistēmas (eAEO - EU Trader portal) izmantošanai, uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs) Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskā deklarēšanas sistēmā iesniedz iesniegumu par Eiropas Komisijas Atzītā uzņēmēja sistēmas (eAEO – EU Trader Portal) lietotāju saraksta noteikšanu.

AEO pašnovērtējuma anketas forma aizpildīšanai ir pieejama tieši Atzītā uzņēmēja sistēmā (eAEO - EU Trader portal) un pievienojama, elektroniski aizpildot AEO pieteikumu.

Muitas iestāde 30 dienu laikā pārbauda, vai ir izpildīti visi pieteikuma pieņemšanas nosacījumi. Par pieteikuma pieņemšanu muitas iestāde paziņo pieteikuma iesniedzējam Atzītā uzņēmēja sistēmā (eAEO - EU Trader portal).

Ja nosacījumi pieteikuma pieņemšanai nav izpildīti, pieteikuma iesniedzējam vēlākais 30 dienu laikā jānovērš nepilnības vai muitas iestāde pieteikumu nepieņem izskatīšanai un par to paziņo tā iesniedzējam Atzītā uzņēmēja sistēmā (eAEO - EU Trader portal).

Pieteikuma pieņemšanas datums ir datums, kad muitas iestāde ir saņēmusi visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.

Visa informācijas apmaiņa saistībā ar AEO pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu un AEO atļaujas izsniegšanu un pārvaldību tiek veikta Atzītā uzņēmēja sistēmā (eAEO - EU Trader portal).

Pieteikuma iesniedzējs Atzītā uzņēmēja sistēmas (eAEO - EU Trader portal) darba profila iestatījumos var norādīt sava uzņēmuma e-pastu, lai saņemtu jebkādus muitas iestādes paziņojumus saistībā ar AEO pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu un AEO atļaujas izsniegšanu un pārvaldību.
Informatīvs dokuments
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Atzītā uzņēmēja sistēmas (eAEO - EU Trader portal)
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par atzītā uzņēmēja atļauju izsniegšanu pieteikuma iesniedzējam paziņo elektroniski - Eiropas Savienības centrālajā Atzītā uzņēmēja sistēmā (eAEO - EU Trader portal).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Atzītā uzņēmēja sistēmas (eAEO - EU Trader portal)