Atļauja uzglabāšanas vietu darbībai preču uzglabāšanai muitas noliktavā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Muitas noliktava ir muitas uzraudzībā esoša vieta (telpas, teritorija), kuras darbībai tiek izsniegta atļauja.
Muitas noliktavā var uzglabāt:
1)  ārpussavienības preces, piemērojot tām muitas noliktavas procedūru.
Uzglabāšanas laikā ārpussavienības precēm nepiemēro:
• ievedmuitas nodokli;
• citus maksājumus (PVN, akcīzes nodoklis);
• tirdzniecības politikas pasākumus (atļaujas, licences, kvotas u.c.).
2)  Savienības preces, ja ir ekonomiska vajadzība un netiek traucēta muitas uzraudzība.
Savienības preču uzglabāšanai nepieciešama muitas atļauja (norāde muitas noliktavas darbības atļaujā), tām nepiemēro muitas noliktavas procedūru.

Muitas noliktava var būt publiska (I vai II tipa muitas noliktava) vai privāta. Publisku muitas noliktavu preču uzglabāšanai var izmantot jebkura persona. Privātu muitas noliktavu preču uzglabāšanai var izmantot tikai noliktavas turētājs.
Atļaujā izklāsta nosacījumus, saskaņā ar kuriem atļauta muitas noliktavas darbība.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā Regulas Nr.952/2013 5.panta 31.punkta izpratnē.
Termiņš:
Lēmumu pieņem 60 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteikumu atļaujas saņemšanai iesniedz Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). VID tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.

Lai uzzinātu, kā kļūt par EDS lietotāju, lūdzu skatīt Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes sadaļā “Elektroniskās deklarēšanas sistēma” publicēto informāciju “Kā kļūt par EDS lietotāju?”

Ja muitas noliktavu nav paredzēts izveidot bunkurētājkuģī, iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1. tās vietas plānu (vai plāna kopiju), kuru paredzēts izmantot par muitas noliktavu;
2. ja muitas noliktavu ir paredzēts izmantot kā pārtikas krājumu noliktavu regulas Nr. 612/2009 37. panta 1. punkta izpratnē, iesnieguma iesniedzējs rakstiski sagatavoto garantijas rakstu saskaņā ar regulas Nr. 612/2009 37. panta 2. punktu;
3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu (kopiju) par muitas noliktavas atbilstību normatīvajiem aktiem ugunsdrošības jomā;
4. attiecīgās Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atzinumu (kopiju) par muitas noliktavas atbilstību normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā.
Ja muitas noliktavu paredzēts izveidot bunkurētājkuģī, iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1. bunkurētājkuģa kuģošanas spējas apliecību (kopiju);
2. bunkurētājkuģa tilpņu izvietojuma shēmu (kopiju), kurā norādīts iesnieguma iesniedzēja nosaukums un EORI numurs, precīzi iezīmētas un skaidri identificētas muitas noliktavas darbībai izmantojamās tilpnes, to tilpums un kopējais cauruļvadu sistēmas tilpums;
3. dokumentus (kopijas), kas nepieciešami bunkurētājkuģa tilpnēs esošā produkta daudzuma noteikšanai (mērinstrumentu un tilpņu verificēšanas sertifikāti un tilpņu kalibrēšanas tabulas).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo izmantojot VID EDS, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Ja pieteikuma iesniedzējs nav VID EDS lietotājs, un nav norādījis citu paziņošanas veidu, lēmumu adresātam paziņo, izmantojot pasta pakalpojumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978