Licences saņemšana darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Ja Jūs kā komersants vēlaties sniegt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma (https://likumi.lv/doc.php?id=62539) 17.panta pirmajā daļā norādītos darbiekārtošanas pakalpojumus,  nepieciešams saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras licenci, kā to nosaka Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 17.panta otrā daļa un Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumu Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” (https://likumi.lv/doc.php?id=160023) 2.punkts, Licencē norāda valsti vai valstis un darbiekārtošanas pakalpojumu veidu kodus, kuros komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus.

Ja komersants ir samaksājis valsts nodevu EUR 142,29 apmērā (rekvizīti ir pieejami šeit http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=3&mid=169), Nodarbinātības valsts aģentūrā ir iesniedzis iesniegumu (pieejama šeit http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=3&mid=169) un visus nepieciešamos dokumentus, kā arī atbilst Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumu Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” 9.punkta prasībām, lēmums par licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci tiek pieņemts viena mēneša laikā no komersanta iesnieguma saņemšanas dienas. Izņēmuma gadījumā, lai nodrošinātu komersantam iespēju novērst nepilnības iesniegtajos dokumentos vai iegūtu papildu informāciju lēmuma par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci pieņemšanai, komersanta lietas izskatīšanas termiņu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no komersanta iesnieguma saņemšanas dienas.

Detalizētāka informācija par Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” noteiktajām prasībām un par licences saņemšanas kārtību ir pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļas “Darbiekārtošanas...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants - komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var parsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Nodarbinātības valsts aģentūras direktoram (Rīga, K.Valdemāra iela 38 k-1, LV-1010).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.16.