Izziņa par personas dzīvesvietu (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Izziņas sagatavošana un izsniegšana, Jaunpiebalgas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām par personas deklarēto dzīvesvietu vai par mirušās personas pēdējo deklarēto dzīves vietu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu, jāiesniedz iesniegums, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildu personu apliecinošam dokumentam jāuzrāda dokuments, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28004439
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Lai saņemtu izziņu par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu, savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas, deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu. Maksa par pakalpojumu saskaņa ar MK noteikumiem Nr. 505 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”.
Valsts nodeva par deklarētās dzīvesvietas izziņu
Var apmaksāt: Jaunpiebalgas novada domes kontā:
Konts: LV38HABA0551031891672
Reģ. Nr.90000031033
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
vai Jaunpiebalgas novada domes kasē Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā.
Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa:
1) politiski represētā persona;
2) nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
3) persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
4) aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
No valsts nodevas samaksas atbrīvotas šādas personas:
1) persona ar invaliditāti;
2) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
3) persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
4) persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
5) trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņa tiek sagatavota un izsniegta klātienē uzreiz pēc valsts nodevas samaksas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28004439
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki