Dzīvesvietas deklarēšana (ALOJAS NOVADA DOME)
Izvēlētā organizācija: ALOJAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona
LR pilsonis vai LR nepilsonis; ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsonis un viņa ģimenes locekļis, kurš ir saņēmis LR izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību; ārzemnieks vai bezvalstnieks, kurš ir saņēmis ir saņēmis LR izdotu uzturēšanās atļauju.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojums tiek veikts uzreiz pakalpojuma pieprasīšanas brīdī.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu - jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība);

Dzimšanas apliecība, ja tiek deklarēta  nepilngadīga bērna dzīvesvieta;

Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildu personu apliecinošam dokumentam - dokumentu, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā;

Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu;

Dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu aizpilda pašvaldības darbinieks un persona to paraksta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Braslavas pagasta pārvalde
Brīvzemnieku pagasta pārvalde
Staiceles pilsētas un pagasta pārvalde
VPVKAC Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas nov., LV-4064
Tālrunis: 66954803
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpjuma apmaksas kārtība
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr.720 valsts nodevas apmērs  ir 4,27 euro. Maksājums veicams klātienē pie pakalpojuma saņemšanas.
No valsts nodevas par dzīvesvietas deklarēšanu ir atbrīvoti:
1. politiski represētās personas;
2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
3. invalīdi;
4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
9. personas, kuras deklarē dzīvevsietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments, ja tāds nav pašvaldības rīcībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc pakalpojuma apmaksas pašvaldības darbinieks pamatojoties uz Jūsu sniegto informāciju, veic dzīvesvietas deklarēšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus