Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā teritorija: Jaunpiebalgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Nosaukums pašvaldībā: Personas dzīvesvietas deklarēšana (JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Jaunpiebalgas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dzīvesvietas deklarēšana ir maksas pakalpojums.
Jaunpiebalgas novada domē pie iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista aizpilda dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu.
Jāuzrāda:
1) personas pase - jāuzrāda oriģināls;
2) Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
3) pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;
4) ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība (jāuzrāda oriģināls).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28004439
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 28004439
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr.720 valsts nodevas apmērs  ir 4,27 euro. Maksājums veicams pie pakalpojuma saņemšanas.
Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu
Var apmaksāt: Jaunpiebalgas novada domes kontā:
Konts: LV38HABA0551031891672
Reģ. Nr.90000031033
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
vai Jaunpiebalgas novada domes kasē Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā.
No valsts nodevas par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju ir atbrīvoti:
1. politiski represētās personas;
2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
3. invalīdi;
4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc valsts nodevas apmaksas atbildīgais darbinieks veic nepieciešamo datu ievadīšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu sistēmā, tiek veikta personas dzīvesvietas deklarēšana un pēc pieprasījuma tiek izsniegta izziņa par personas deklarēšanu norādītajā adrese.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28004439
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki