Eiropas Savienības tarifa kvotu piešķiršana pēc preču laišanas brīvam apgrozījumam
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Tarifu kvotu izmantošana dod iespēju importēt preces ar samazinātu vai 0% ievedmuitas tarifa likmi. Tarifu kvotas piešķir Eiropas Komisija, pamatojoties uz attiecīgās deklarācijas par laišanu brīvā apgrozībā pieņemšanas dienu, tādā apmērā, kādā atļauj attiecīgās tarifu kvotas bilance. Tarifu kvotu iespējams pieprasīt arī pēcmuitošanas posmā trīs gadu laikā no muitas deklarācijas pieņemšanas datuma, ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un attiecīgā tarifu kvota nav izsmelta jeb atlikums nav 0. Pakalpojums pieejams tām ES tarifu kvotām, kas tiek piešķirtas, pamatojoties uz iesniegtajām muitas deklarācijām preču izlaišanai brīvam apgrozījumam. Gadījumā, ja ES tarifu kvota ir piešķirta pēc preču izlaišanas, tiek pieņemts lēmums par muitas administrēto nodokļu samazināšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Personas, kas no trešām valstīm importē tādas preces, kurām ir pieejamas ES tarifu kvotas.
Termiņš:
30 dienas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieteiktu tarifu kvotu pēc preču izlaišanas, deklarētājs
veic vienu no šādām darbībām:
• iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID), izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas Importa kontroles sistēmu, pieteikumu par muitas deklarācijas grozīšanu pēc preču izlaišanas un grozījumus muitas deklarācijā;
• iesniedz VID rakstiski vai elektroniski tarifu kvotas pieteikumu, norādot pieteiktās tarifu kvotas kārtas numuru, pieteikto kvotas apjomu un muitas deklarācijā deklarētās preces kodu, kurai piesaka tarifu kvotu, kā arī sniedz informāciju atbilstoši Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētās regulas (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, A pielikumā noteiktajām datu prasībām.
Minētajiem pieteikumiem pievieno tarifu kvotas piešķiršanai nepieciešamos dokumentus, ja tas ir noteikts attiecīgajā normatīvajā aktā par tarifu kvotas atvēršanu un tie nav iesniegti preču muitošanas brīdī.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978