Reģistrācija Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā jāreģistrējas personai, kas audzē un izplata savā dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas.
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā, grozījumu izdarīšanu vai reģistrācijas anulēšanu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas savā dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas vismaz vienu gadu ir ieguvusi Latvijā
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma. Ja VAAD 22 darbdienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas nav informējis personu par reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt, uzskatāms, ka persona ir reģistrēta reģistrā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums, kurā norāda šādu informāciju:
- juridiskās personas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu
- reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai personas kodu
- juridisko adresi vai dzīvesvietas adresi
- kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese)
• Sēklu audzēšanas un sagatavošanas vietu adrese (atrašanās vieta)
• Valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva 7,11 EUR vai 3,56 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1026 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā” 2.8. vai 2.9.apakšpunktu  (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti")

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
Maksājumi: Skatīt maksājumus