Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (to domājamo daļu), viendzīvokļa māju, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu atsavināšana, pārdodot izsolē
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc pašvaldības iniciatīvas vai personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājuma Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija virza jautājumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanā Rīgas domē. Atsavināšana notiek, nekustamo īpašumu pārdodot izsolē vai par brīvu cenu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt  zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes.
Kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
Persona, kurai zemesgrāmatā izdarīta atzīmē par pirmpirkuma tiesību pastāvēšanu, var iegūt nekustamo īpašumu  par izsolē nosolīto augstāko cenu, ja tā izsludinātajā termiņā ir iesniegusi pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Fiziskas vai juridiskas personas, kuras vēlas iegūt īpašumā objektu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
74
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona vēršas klātienē Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā. Pakalpojumu var pieprasīt, elektroniski iesniedzot dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, vai atsūtot pa pastu.
Pakalpojuma saņemšanai niepieciešamie dokumenti:
Pieteikums izsolei vai pirmpirkuma tiesību izmantošanai un tam pievienotie dokumenti.
Fiziskai personai:
- maksājumu apliecinošs dokuments;
- pilnvarotai personai natariāli apstiprināts pilnvarojuma apliecinošs dokuments (kopija).
Juridiskajai personai:
- maksājumu apliecinošs dokuments;
- apliecināts spēkā esošu statūtu noraksts/izraksts par juridiskās personas vai personālsabiedrības (amatpersonu, personālsabiedrībām- biedru) kompetences apjomu;
- juridiskās personas vai personālsabiedrības lēmums par atsavanāmās nekustamās mantas pirkšanu;
- valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību ( izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedeļām no izsoles dienas);
- Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka samaksāti likumā paredzētie nodokļi un nodevas, ja noteikumos ir paredzēts nekustamā īpašuma nomaksas pirkums;
- pilnvarojumu apliecinošs dokuments, ja izsolē pātstāvēs persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no statūtiem.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67012007
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmpk@riga.lv
Pasts Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums saņemams klātienē. Persona ierodas Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67012007
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki