Atļauja nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekli iekļauj Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā tikai tad, ja tas ir drošs cilvēku un dzīvnieku veselībai, videi un ir pietiekami efektīvs augiem vai augu produktiem kaitīgo organismu ierobežošanā.
Pētījumi un eksperimenti jeb efektivitātes izmēģinājumi tiek veikti kultūraugos, lai pirms augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas noskaidrotu tā efektivitāti kaitīgo organismu ierobežošanā. Šie izmēģinājumi jāveic apstākļos, kas atbilst praksē satopamiem klimatihskajiem un agronomiskajiem kultūraugu audzēšanas apstākļiem.
Lai varētu veikt izmēģinājumus ar nereģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem, ir jāsaņem atļauja.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• veic novērtējumu;
• pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
• Nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona
• Zinātniskā institūcija, kas plāno izpētes ietvaros izmantot nereģistrētu augu aizsardzības līdzekli
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - vismaz vienu mēnesi pirms izmēģinājuma ierīkošanas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc tam, kad ir saņemta visa novērtējuma sagatavošanai nepieciešamā informācija
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
Atgādinājums
Norīkojot par izmēģinājumu ar nereģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem atbildīgo personu, jāņem vērā, ka augu aizsardzības līdzekļus drīkst lietot tikai persona, kurai ir izsniegta profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība vai augu aizsardzības konsultanta apliecība
Brīdinājums
Ja iesniegtajos dokumentos konstatētas nepilnības, tad Valsts augu aizsardzības dienests nosaka termiņu to novēršanai. Ja noteiktajā termiņā neatbilstības netiek novērstas, atļauju neizsniedz
Normatīvie akti
Augu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1999.01.13.)
Par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK
(Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome; regula; 1107; 2009.11.13.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
E-pasts: info@vaad.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.02.