Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma jomas paplašinājumam
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā atļauts lietot tikai Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus. Reģistrējot augu aizsardzības līdzekli, tam tiek noteikti lietošanas nosacījumi, t. i., norādīti kultūraugi, kaitīgie organismi, lietošanas deva un lietošanas laiks, apstrāžu skaits sezonā un nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai.
Lietošanas nosacījumi tiek norādīti augu aizsardzības līdzekļa marķējuma tekstā, kuru apstiprina, reģistrējot augu aizsardzības līdzekli. Augu aizsardzības līdzekļa lietotājs drīkst lietot augu aizsardzības līdzekli tikai tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti marķējumā.
Lai lietotu augu aizsardzības līdzekli kultūraugiem un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas nav minēti augu aizsardzības līdzekļa marķējumā, ir jāsaņem atļauja augu aizsardzības līdzekļa lietojuma jomas paplašinājumam.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• veic novērtējumu;
• pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma jomas paplašinājumam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kurai ir izsniegta profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība vai augu aizsardzības konsultanta apliecība
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc tam, kad ir saņemta visa novērtējuma sagatavošanai nepieciešamā informācija
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
Atgādinājums
• Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanas jomas paplašinājumam ir spēkā līdz augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas termiņa beigām
• Atļaujas derīguma termiņš var tikt mainīts saskaņā ar izmaiņām augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas termiņā
• Ja tiek anulēta augu aizsardzības līdzekļa reģistrācija, tiek noteikts termiņš tā izlietošanai, un atļaujas derīguma beigu termiņš ir noteiktais augu aizsardzības līdzekļa izlietošanas termiņš
Brīdinājums
Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija nav pietiekama vai nav iesniegti visi normatīvajos aktos minētie dokumenti, Valsts augu aizsardzības dienests rakstveidā nosūta pieprasījumu personai precizēt sniegto informāciju vai iesniegt nepieciešamos dokumentus
Normatīvie akti
Augu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1999.01.13.)
Par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK
(Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome; regula; 1107; 2009.11.13.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Lauksaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.28.