Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (juridiskām personām)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodrošināt nodokļu maksātājiem iespēju izmantot paredzēto samazināto akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa naftas produktiem, kurus piegādā un izmanto atbilstoši likuma „Par akcīzes nodokli”  5.panta piektajai daļai, 14.panta 2.1 daļai un 18.panta pirmajai vai likuma „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās” 3.panta septītajai, astotajai un devītajai daļai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Iezīmēto (marķēto) naftas produktu lietotājs  (juridiskā persona), kas izmanto naftas produktus, kuriem piemēro samazināto nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa.
Termiņš:
Viena mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1) Iesnieguma aizpildīšana, nepieciešamo dokumentu pievienošana un iesniegšana VID.
2) Sagatavo dokumentus, nosūta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
3) Sagatavo dokumentus, nosūta izmantojot EDS.  
Lai saņemtu izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei, lietotājs iesniedz iesniegumu, saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 3.pielikumu.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1. attiecīgās sadedzināšanas iekārtas tehniskās pases kopiju ar norādi par iekārtas jaudu;
2. informāciju par izmantojamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu veidu un maksimālo patēriņu attiecīgajā sadedzināšanas iekārtā:
- sadedzināšanas iekārtu veidus un skaitu;
- nominālo sadedzināšanas iekārtas jaudu (MW);
- plānoto darbināšanas laiku pārskata periodā (h);
- iezīmēto (marķēto) naftas produktu zemāko sadegšanas siltumu (kJ/kg) un blīvumu (kg/l);
- iekārtas lietderības koeficientu saskaņā ar attiecīgās sadedzināšanas iekārtas tehniskās pases datiem;
3. attiecīgajā sadedzināšanas iekārtā noteiktā laikposmā izmantojamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu kopējo daudzumu (litros), kurš aprēķināts izmantojot noteikumu 51.1., 51.2. un 51.4.apakšpunktā minētos dokumentos norādītās ziņas;
4. ja iezīmētos (marķētos) naftas produktus paredzēts izmantot siltuma ieguvei apkurē, - dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz attiecīgo ēku vai tiesības veikt attiecīgās ēkas apsaimniekošanu, un dokumentus, kas satur ziņas par ēkas apkurināmo platību (m2) vai tilpumu pēc ārējiem izmēriem (m3) vai siltumapgādes projektu, kurā norādīts siltuma patēriņš;
5. ja iezīmētos (marķētos) naftas produktus paredzēts izmantot siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā vai elektroenerģijas ražošanai vai izmantošanai kombinētajās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju:
5.1. dokumentus, kas apliecina valdījuma tiesības uz vietu, kurā notiks ražošanas (pārstrādes) process; 5.2. nepieciešamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu, kas aprēķināts izmantojot noteikumu 56.punktā minētās metodes;
- uzglabāšanas tvertņu un sadedzināšanas iekārtu izvietojuma shēmu, norādot degvielas skaitītāja atrašanās vietu;
- skaidrojumu, ja tehniski nav iespējams nodrošināt tvertņu un sadedzināšanas iekārtas saslēgšanu tehnoloģiski vienotā sistēmā;
6. ja patērējamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums pārsniedz 7000 litru gadā:
6.1. dokumentus, kuri apliecina, ka attiecīgā sadedzināšanas iekārta vai uzglabāšanas tvertne aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina iezīmēto (marķēto) naftas produktu patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;
6.2. un iezīmētos (marķētos) naftas produktus uzglabā tvertnēs, kas saslēgtas tehnoloģiski vienotā sistēmā, – dokumentus, kas apliecina, ka tā tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamā kurināmā patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;
6.3. un skaitītājs nav oriģināla attiecīgās sadedzināšanas iekārtas vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzglabāšanas tvertnes daļa vai tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertnes daļa, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, bet ir uzstādīts atsevišķi, – skaitītāja tehniskās pases kopiju.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978