Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma saņemšana
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pedagoģiski medicīniskā komisija (VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem.
- izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšana, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošana un atbalsta pasākumu piemērošana;
- veselības stāvokļa izvērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un skolēniem no 1. līdz 4. klasei ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās;
- atzinuma sniegšana par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
• vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
• jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
• speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei;
- ieteikumu sniegšana ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanai mājās;
- konsultācijas speciālās izglītības jautājumos;
- pašvaldības izglītības iestāžu speciālo pedagogu, logopēdu un psihologu darba koordinēšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vecāki iesniedz dokumentus Valmieras pašvaldības Pedagoģiski medicīniskajai komisijai, piesakot vizīti pie komisijas speciālistiem pa tālruni 29220362.

Nepieciešamie dokumenti Izglītības programmas noteikšanai:
1) vecāku (aizbildņu) iesniegums;
2) vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs dokuments;
3) pilnvara, ja vecāki pilnvarojuši personu, kura pārstāvēs bērna intereses komisijā un pilnvaroto personu apliecinošs dokuments;
4) bērna dzimšanas apliecība;
5) medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (forma27/u);
6) izglītības iestādes informācija par izglītojamo;
7) citi vecāku rīcībā esoši pedagoģisko, psiholoģisko un medicīnisko pārbaužu rezultāti.

Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšanai dzīvesvietā:
1) vecāku (aizbildņu), pilngadīga izglītojamā iesniegums;
2) vecāka (aizbildņa), pilngadīga izglītojamā personu apliecinošs dokuments;
3) medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinums (forma27/u)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras pilsētas pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits E-pastā nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
2. solis / Maksājuma veikšana
Valmieras administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem izglītojamajiem pakalpojums ir bezmaksas, bet apkārtējos novados dzīvojošajiem tas ir maksas pakalpojums saskaņā ar
Valmieras pilsētas pašvaldības 28.11.2013. domes lēmumu Nr.478 (skat. sadaļā `Cita informācija`)

Klātienē samaksāt  nav iespējams.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits AS SEB banka, kods UNLALV2X018
norēķinu konts LV94UNLA0018000142255,
AS SWEDBANK, kods HABALV22
norēķinu konts LV64HABA0001402049100,
AS Luminor Bank, kods RIKOLV2X
norēķinu konts LV38RIKO0002710710011,
AS Luminor Bank, kods NDEALV2X
norēķinu konts LV70NDEA0000082312910,
Reģ.nr.LV900000434
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņem Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras Pedagoģiski medicīniskā komisija
Adrese: Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Valmieras Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja Dace Vaļģe, dace.valge@valmiera.edu.lv, tel.29220362
Darba laiki