Apliecinājumu izdarīšana bāriņtiesā (Naukšēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Apliecinājumu izdara un citus tālāk minētos uzdevumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētājs. Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas locekļiem izdarīt apliecinājumus un pildīt tālāk minētos uzdevumus.
Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:
  • Apliecina darījumu, ja to slēdz Naukšēnu novada iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro.
  • Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas Naukšēnu novada teritorijā.
  • Ieraksta testamentu grāmatā Naukšēnu novada iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas).
  • Apliecina Naukšēnu novada iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus.
  • Apliecina Naukšēnu novada iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem.
  • Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu.
  • Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo Naukšēnu novada teritorijā.
  • Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo Naukšēnu novadā.
  • Pēc Naukšēnu novada iedzīvotāja lūguma, sagatavo dokumentu projektus.
Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Iedzīvotāji, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Naukšēnu novada bāriņtiesas darbības teritorijā.
Bāriņtiesa apliecina darījumu, ja tai ir noteikti zināms, ka darījuma dalībnieki ir pilngadīgi un rīcībspējīgi.
Termiņš:
Atkarībā no noslogotības, dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā, jo Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāvēršas Naukšēnu novada bāriņtiesā līdzi ņemot:
•  Personu apliecinošu dokumentu (uzrādīšanai);
•  Attiecīgo apliecinājumu izdarīšanai nepieciešamie dokumenti  (uzrāda oriģinālu).
Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:
1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par ceļa izdevumiem, kas saistīti ar mantojuma saraksta sastādīšanu, testamenta sastādīšanu vai apliecinājuma izdarīšanu ārpus bāriņtiesas telpām. Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par pasta un citiem faktiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar apliecinājumu izdarīšanu un citu funkciju veikšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bāriņtiesa Ķoņu pagasta pārvaldē
Bāriņtiesa Naukšēnu pagastā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bāriņtiesa Ķoņu pagasta pārvaldē
Bāriņtiesa Naukšēnu pagastā