Nodokļu maksātāju reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Uzsākot apliekamo darījumu veikšanu, nodokļu maksātāji reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta (VID)  pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā.
VID PVN maksātāju reģistrā kā apliekamas personas reģistrē:
1) fiziskās personas;
2) juridiskās personas;
3) personālsabiedrības;
4) personu grupas pilnvaroto fizisko personu, ja personu grupa kopīgas saimnieciskās darbības veikšanai darbojas uz līguma pamata;
5) ja citas dalībvalsts nodokļa maksātājs iekšzemē veic vismaz vienu ar nodokli apliekamu darījumu, − vienu no šādām personām:
a) citas dalībvalsts nodokļa maksātāju,
b) tā pilnvaroto personu iekšzemē;
6) ja trešās valsts vai trešā teritorijas nodokļa maksātājs iekšzemē veic vismaz vienu ar nodokli apliekamu darījumu, reģistrē:
a) trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju;
b) tā pilnvaroto personu iekšzemē;
6) PVN grupu, norādot PVN grupas galveno uzņēmumu, kurš uzņemas saistības PVN grupas vārdā iesniegt nodokļa deklarācijas un pildīt citas apliekamās personas pienākumus;
7) fiskālo pārstāvi.
Tiesības nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā ir nodokļu maksātājiem, kuru ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 40 000 EUR.
Plašāka informācija Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.
Atgādinājums
Personām, kam veikto apliekamo darījumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniedz 40 000 euro, ir pienākums līdz tam taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam iesniegt VID iesniegumu reģistrācijai VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
Konsultatīvais tālrunis: 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.14.