Nodokļu maksātāju un to struktūrvienību reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Visiem nodokļu maksātājiem, izņemot Uzņēmumu reģistrā reģistrējamām personām, obligāti jāreģistrējas VID:
- fiziskās personas un struktūrvienības ir reģistrējamas tajā VID Klientu apkalpošanas centrā, kur ir iesniegts reģistrācijas pieteikums;
- juridiskās un citas personas, kas nav reģistrējamas Uzņēmumu reģistrā, reģistrējas atbilstoši personas juridiskajai adresei.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Fiziskajām personām (izņemot fiziskajām personām, kuras gūst ienākumus, pamatojoties uz darba tiesiskajām attiecībām, un kuras neveic saimniecisko darbību) reģistrācijai VID nepieciešams: - iesniegt pieteikumu (MK 22.09.2015. noteikumu Nr.537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā" 1.piel."Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācijas lapa");-uzrādīt iesniedzēja (pilnvarotās personas) pasi un pilnvarojumu iesniegt dokumentus;-iesniegt nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības veikšanas vietas reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Ja reģistrācijas lapu paraksta persona, kurai pieder konkrētajā adresē norādītais nekustamais īpašums vai nekustamā īpašuma kopīpašuma domājamā daļa, vai tā ir deklarējusies konkrētajā adresē, nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka vai tiesiskā valdītāja un nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai to tiesisko valdītāju piekrišana nav jāiesniedz. 2.Valsts institūcijām un citiem subjektiem, kas nav reģistrējami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijai VID nepieciešams:-iesniegt pieteikumu (MK 22.09.2015. noteikumu Nr.537, 2.piel. "Nodokļu maksātāja (valsts institūcijas vai cita subjekta) reģistrācijas lapa")-uzrādīt iesniedzēja (pilnvarotās personas) pasi un pilnvarojumu iesniegt dokumentus;-iesniegt nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu valsts institūcijas vai cita subjekta reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Ja minēto reģistrācijas lapu paraksta persona, kurai pieder adresē norādītais nekustamais īpašums vai nekustamā īpašuma kopīpašuma domājamā daļa, nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka vai tiesiskā valdītāja un nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai to tiesisko valdītāju piekrišana nav jāiesniedz. 3.Fiziskajām personām, kuras minētas likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1.panta 1., 3., 4. un 5.punktā, izņemot fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību reģistrācijai VID nepieciešams:-iesniegt dokumentus saskaņā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 4.Valsts institūcijām un citiem subjektiem, kas nav reģistrējami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, izņemot nodokļu maksātāju struktūrvienībām, reģistrācijai VID nepieciešams:-iesniegt šādu dokumentu kopijas,-ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām –Ārlietu ministrijas izziņu par pārstāvniecības akreditāciju Latvijas Republikā;-zvērinātu advokātu birojiem–Latvijas Zvērinātu advokātu padomes rakstisku paziņojumu par biroja reģistrēšanu padomē;-nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā –dokumentu, kas apliecina ārvalsts komersanta reģistrāciju attiecīgajā valstī, ja attiecīgās ārvalsts tiesību aktos ir paredzēta reģistrācija, bet, ja šāda reģistrācija likumā nav paredzēta, kā arī tiek atvērta ārvalsts organizācijas pārstāvniecība,–citu dokumentu, kas apliecina ārvalsts komersanta vai organizācijas tiesisko statusu attiecīgajā valstī.5.Nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācijai VID nepieciešams: - uzrādīt iesniedzēja (pilnvarotās personas) personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojumu iesniegt dokumentus;-iesniegt pieteikumu (MK 22.09.2015. noteikumu Nr.537, 3.piel. "Struktūrvienību reģistrācijas lapa");-iesniegt struktūrvienības telpu lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, kas ir spēkā iesniegšanas brīdī, kopijas, ja struktūrvienības telpas nav reģistrētajā īpašumā;-iesniegt nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu struktūrvienības reģistrēšanai tam piederošajā nekustamajā īpašumā, izņemot, ja struktūrvienības telpas ir reģistrētajā īpašumā. Reģistrācijai nepieciešamos dokumentus un pilnvarojumu VID var iesniegt arī elektroniski, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu vai EDS
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Alūksnē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Alūksnē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
Parādīt visus...