Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana (LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA)
Īss apraksts:
Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona. Papildus Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā ir noteiktas atsevišķas personas, kuras noteiktos gadījumos ir tiesīgas ierosināt publiskas personas mantas atsavināšanu.
Termiņš:
Atkarībā no personas juridiskā statusa, kura ierosina publiskas personas mantas atsavināšanu. Precīzāk aprakstīts likumā par Publiskas personas mantas atsavināšanu.
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Lai atsavinātu izīrētu Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu (dzīvojamo māju vai vai tās domājamo daļu), īrnieks vai viņa ģimenes locekļi, var iesniegt atsavināšanas ierosinājumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Īrniekam un/vai ģimenes locekļiem jāiesniedz klātienē vai elektroniski :
1. Atsavināšanas ierosinājums (sk. Atsavināšanas ierosinājums):
2. Īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvokļa īpašumu, dzīvojamo māju vai tās domājamo daļu;
3. Atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopija;
4. Izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda neesamību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”
Adrese: Zivju iela 11/13, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04708
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts nip@liepaja.lv
Pasts LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”
Adrese: Zivju iela 11/13, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63404783
3. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pēc nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas, Liepājas pilsētas dome pieņem lēmumu par nosacīto cenu un samaksas termiņu. Atsavināšanas ierosinātājs saņems lēmumu, maksājuma rekvizītus un veiks maksājumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”
Adrese: Zivju iela 11/13, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04708
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts nip@liepaja.lv
Pasts LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”
Adrese: Zivju iela 11/13, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pirkuma līgums tiek sagatavots un parakstīts tikai pēc maksājuma saņemšanas. Pirkuma līgums tiek saņemts klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”
Adrese: Zivju iela 11/13, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04708
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki