Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšana un zemes ierīcības projektu apstiprināšana (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u.c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi:
- lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību;
- nosacījumu par zemes ierīcības projekta izstrādi sagatavošana;
- prasību noteikšana grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni;
- prasību noteikšana nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu konkretizēšanai;
- prasību noteikšana piekļūšanas iespēju virszemes un apakšzemes komunikācijām projektēšanai;
- valsts un vietējās pašvaldības institūciju un personu noteikšana, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risisnājumi skar to intereses;
- lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu (t.sk. par nekustamā īpašuma objektu pievienošanu citam nekustamajam īpašumam; par kopīpašuma sadali);
- informācijas sniegšana par zemes ierīcības projektiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
30 kalendārās dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums, kam pievieno:

1) zemesgrāmatu apliecības kopiju;
2) īpašnieka izsniegtu pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
3) grafisku pielikumu, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā teritorija un projektētās robežas;
4) zemes ierīcības projekts, ja tas ir izstrādāts.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes Pilsētplānošanas nodaļas zemes ierīkotājs Juris Zariņš, juris.zarins@valmiera.lv, 64210681
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bezmaksas pakalpojuma saņemšana 30 kalendāro dienu laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus