Pabalsts ēdināšanas maksas segšanai (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu ēdināšanas maksas segšanai var saņemt Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērni:

100% apmērā no ēdināšanas maksas pirmsskolas izglītības iestādē - bērni no trūcīgām ģimenēm;
100% apmērā no ēdināšanas (pusdienu) maksas pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē - bērni no trūcīgām ģimenēm;
50% apmērā no ēdināšanas maksas pirmsskolas izglītības iestādē - bērni no maznodrošinātām ģimenēm;
100% apmērā no ēdināšanas (pusdienu) maksas pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē - bērni no maznodrošinātām ģimenēm;
100% apmērā no ēdināšanas (pusdienu) maksas pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē - bērns, kuram noteikta invaliditāte, kā arī, sasniedzot pilngadību, līdz pilngadībai uzsākto mācību pabeigšanai attiecīgajā izglītības iestādē;
50% apmērā no ēdināšanas maksas pirmsskolas izglītības iestādē - bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns;
100% apmērā vispārējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs - bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns;
30% apmērā no ēdināšanas maksas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās vidējās un profesionālajās izglītības iestādēs - daudzbērnu ģimeņu bērniem (nevērtējot ienākumus).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Piešķirto pabalstu izmaksā līdz nākamā mēneša pēdējai darba dienai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atlaidi, vienam no vecākiem, aizbildnim vai audžuvecākam jāvēršas Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē, uzrādot/iesniedzot:
- personu apliecinošu dokumentu;
- iesniegumu;
- ienākumus apliecinošus dokumentus (tikai trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām);
- izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns mācās (ja bērns nemācās kādā no Valmieras pilsētas izglītības iestādēm);
- bērna invalīda apliecība (bērniem, kam noteikta invaliditāte)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Valmieras pilsētas Sociālo lietu pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207153, 64210690
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts pēc ienākumu izvērtēšanas tiek piešķirts, sākot no nākamās dienas pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus