Brīvpusdienas skolēniem (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Brīvpusdienas piešķir, izvērtējot ienākumus:
*bērniem no trūcīgām ģimenēm;
*kurās vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz ienākumu līmeni, kas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos par trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu (128,06 euro);
*bērniem, kuru ģimeņu ienākumi nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas apmēra.
Brīvpusdienas piešķir, neizvērtējot ienākumus:
*bērniem, kuriem nodibināta aizbildniecība vai kuri ievietoti audžuģimenē (ar Valmieras bāriņtiesas lēmumu);
*bērniem, kuriem noteikta invaliditāte;
*daudzbērnu ģimeņu bērniem  tiek noteikta pusdienu maksas atlaide 30% apmērā.
Pabalsts ir netiešs, tas tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētajā izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pabalsts tiek piešķirts pēc pilnas informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pabalstu, jāiesniedz iesniegums, kas adresēts Valmieras pilsētas pašvaldības iestādei "Sociālo lietu pārvalde", norādot izglītības iestādi, kurā bērns mācās.
Pieprasot pabalstu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras pilsētas Sociālo lietu pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207153, 64210690
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Brīvpusdienas pēc ienākumu izvērtēšanas tiek piešķirtas sākot no nākamās mācību dienas, skaitot no dienas, kad iestāde pieņēmusi lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu, līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai mācību dienai. Pārējos gadījumos brīvpusdienas un pusdienu maksas atlaides piešķir līdz kārtējā mācību gada pēdējai mācību dienai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus