Laulības reģistrācija (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: LĪVĀNU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Iesniegumu laulību reģistrācijai var iesniegt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no personu dzīvesvietas un izvēlētās laulību reģistrācijas vietas. Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu arī gadījumos, ja laulība tiks reģistrēta baznīcā. Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
Ārzemēs dzīvojoši Latvijas pilsoņi un nepilsoņi izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi var saņemt Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs, par laulības noslēgšanas datumu vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļu telefoniski vai elektroniski.
Laulību reģistrē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulību reģistrāciju, ja personas to vēlas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešus mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt šo termiņu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dzimtsarakstu nodaļā personīgi iesniedz noteikta parauga kopīgu iesniegumu.
Abu laulājamo pases vai personas apliecības (jāuzrāda).
Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
1) bijušā laulātā miršanas apliecību;
2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.
Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt šā panta otrajā daļā minēto dokumentu, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu.
Ārvalstniekam papildus minētajiem dokumentiem  jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli (ar tulkojumu latviešu valodā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Dzimtsarakstu nodaļa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307265
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 301. un 308.kabinets
Darba laiki
E-pasts dzim@livani.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Valsts nodeva par laulību reģistrāciju – 14 eiro.
Pēc laulājamo izvēles: Svinīga laulību reģistrācija Līvānu novada kultūras centra laulību reģistrācijas zālē – 45,91 eiro.
Pēc laulājamo izvēles: Svinīga laulību reģistrācija citā piemērotā vietā – 57,04 eiro.
Maksa par pakalpojumu veicama pirms pakalpojuma saņemšanas Līvānu novada domes Kasē 209. kabinetā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Laulību noslēdz svinīgos apstākļos noteiktajā dienā, klātesot personām, kuras stājas laulībā, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Pēc laulības reģistrācijas laulātajiem izsniedz laulības apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Dzimtsarakstu nodaļa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307265
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 301. un 308.kabinets
Darba laiki