Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam par personas un/vai tās nepilngadīga bērna (aizbildnībā esošas personas) deklarēto dzīvesvietu vai par mirušā pēdējo dzīvesvietu.

Ievērībai tiem, kuri uzturas ārvalstīs!

Izziņu  attiecīgās valsts valodā par personas (pieprasītāja) un viņa nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu Latvijā ir iespējams saņemt Latvijas pārstāvniecībās ārzemēs. Informācijai skatīti šeit: http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas#
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Izziņu par trešās personas deklarēto dzīvesvietu vai mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu atkarībā no samaksātās valsts nodevas var saņemt vienas līdz piecu darbdienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu iesniedz Valmieras pilsētas pašvaldībā kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem:

- Personas pase vai personas apliecība – jāuzrāda oriģināls;

- Pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara;

- Dzimšanas apliecība, ja pieprasa ziņas par nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina personas likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) – jāuzrāda oriģināls;

- Miršanas apliecība, ja pieprasa ziņas par mirušā pēdējo dzīvesvietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Mani dati iedzīvotāju reģistrā
Klātiene Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Aiga Kontere, aiga.kontere@valmiera.lv, tel.64207144
Darba laiki
2. solis / Maksājuma veikšana
Valsts nodeva, kas jāiemaksā uz vietas Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā:

- izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu – 2,50 euro;
- izziņas saņemšana par trešās personas deklarēto dzīvesvietu vai mirušas personas pēdējo
deklarēto dzīvesvietu:
    piecu darbdienu laikā – 12,50 euro;
    vienas darbdienas laikā – 25,00 euro;
    divu stundu laikā – 35,00 euro.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa:

- politiski represētā persona;
- nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
- persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
- aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas atbrīvoti:

- persona ar invaliditāti;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
- persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
- persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
- trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits AS SEB banka, kods UNLALV2X018
norēķinu konts LV94UNLA0018000142255,
AS SWEDBANK, kods HABALV22
norēķinu konts LV64HABA0001402049100,
AS Luminor Bank, kods RIKOLV2X
norēķinu konts LV38RIKO0002710710011,
AS Luminor Bank, kods NDEALV2X
norēķinu konts LV70NDEA0000082312910,
Reģ.nr.LV900000434
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tūlītēji pēc valsts nodevas nomaksas izziņu var saņemt par savu, sava nepilngadīgā bērna vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu.

Saņemt izziņu par trešās personas deklarēto dzīvesvietu vai mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu var atkarībā no samaksātās valsts nodevas apmēra:

piecu darbdienu laikā, maksājot EUR 12.50;

vienas darbdienas laikā, maksājot EUR 25.00;

divu stundu laikā, maksājot EUR 35.00.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Mani dati iedzīvotāju reģistrā
Klātiene Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Aiga Kontere, aiga.kontere@valmiera.lv, tel.64207144
Darba laiki