Ēkas fasādes apliecinājuma karte - Ieceres dokumentācija; Būvdarbu uzsākšana nosacījumi (Rucavas novada būvvalde)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Vienkāršotu fasādes atjaunošana veic pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotai fasādes atjaunošanai - visu logu nomaiņai, fasādes siltināšanai, jumta siltināšanai, jumta ieseguma nomaiņai, pagraba siltināšanai vai lodžiju aizstiklošanai, nemainot ārsienu izvietojumu. Būvkomersants vai būvspeciālists attiecīgajā būvprojektēšanas jomā izstrādā risinājumu, kas nodrošina ēkas vai tās daļas konstrukciju noturību, arhitektonisko kvalitāti, koplietošanas inženiertīklu netraucētu funkcionēšanu, jaunu inženiertīklu ierīkošanu vai esošo pārbūvi, lai nodrošinātu ēkas atbilstību normatīvo aktu prasībām, un apliecina atbilstību paredzētajam lietošanas veidam un normatīvajiem aktiem, kā arī trešo personu īpašuma tiesību ievērošanu. Būvprojekta izstrādātājs var papildus pieaicināt citus būvspeciālistus, kuri paraksta paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 0; 2004.02.01.)
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 0; 2014.10.01.)
Civillikums
(Saeima; likumi; 0; 1992.09.01.)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 2014.10.01.)
Ēku būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 529; 2014.10.01.)
Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus
(Ministru kabinets; noteikumi; 92; 2013.03.01.)
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 916; 2010.10.15.)
Dzīvokļa īpašuma likums
(Saeima; likumi; 1; 2011.01.01.)
Dzīvokļa īpašuma likums
(Saeima; likumi; 1; 2011.01.01.)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"
(Ministru kabinets; noteikumi; 331; 2015.07.01.)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"
(Ministru kabinets; noteikumi; 340; 2015.07.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rucavas novada dome
Kontaktinformācija: „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.07.25.