Veterinārā robežkontrole
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Ievedot dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu, reproduktīvo produktu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu , kā arī siena un salmu sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Veterinārajai robežkontrolei pakļauto produktu un dzīvnieku saraksts noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/2007, ar ko nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta.un Padomes Regulas (ES)2017/625 piemērošanu attiecībā uz sarakstiem, kuros norādīti tie dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti, reproduktīvie produkti, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kā arī siens un salmi, uz ko attiecina oficiālas kontroles robežkontroles punktos, un ar ko groza Lēmumu 2007/275/EK.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pakalpojums tiek saņemts rindas kārtībā, uzrādot sūtījumu kontrolei.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Mēneša laikā PVD ģenerāldirektoam.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Veterinārajai kontrolei ir pakļauti trešo valstu izcelsmes dzīvnieku importa un tranzīta sūtījumi, kā arī Eiropas Savienības izcelsmes dzīvnieku eksporta sūtījumi un trešo valstu izcelsmes dzīvnieku izcelsmes pārtikas un nepārtikas produktu importa un tranzīta sūtījumi. Kontroli veic Eiropas Savienības ārējās robežas kontroles punktos.
Brīdinājums
Importējot dzīvnieku izcelsmes produktus Latvijā,  uzņēmumiem jābūt reģistrētiem Pārtikas un veterinārajā dienestā.
Normatīvie akti
Veterinārmedicīnas likums
(Saeima; likumi; 2001.07.01.)
Dzīvnieku barības aprites likums
(Saeima; likumi; 2008.11.27.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Pārtikas un veterinārais dienests

Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095230

E-pasts: pvd@pvd.gov.lv

Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv

PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/

PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump

http://www.pvd.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.08.04.