Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks nekā 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas lēmums un Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja.

Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību.

Patvaļīga koku ciršana pilsētas administratīvajā teritorijā nav pieļaujama.

Saskaņā ar MK 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 20.punktu pilsētas administratīvajā teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot koku ciršanu avārijas situācijas novēršanai un koku ciršanu ceļu un dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Komisija mēneša laikā izskata iesniegumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu par koku ciršanas saskaņojumu vai par motivētu atteikumu koku ciršanai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu saskaņojumu koku ciršanai, Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā jāiesniedz Koku novērtēšanas komisijai adresēts motivēts iesniegums par koku ciršanu un situācijas plānu, kurā iezīmēti izcērtamie koki;
īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, zemesgabala robežu plāns vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums veikt koka ciršanu;
būvniecības gadījumā – Valmieras pilsētas Būvvaldē akceptēta un saskaņota būvprojekta ģenerālplāna lapas un būvatļaujas kopija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks Ilmārs Eglītis
ilmars.eglitis@valmiera.lv, 64207145, 20220247
Darba laiki
Pasts Valmieras pilsētas pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli
2. solis / Maksājuma veikšana
Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā ar Komisijas lēmumu, (summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3.pielikumā minētos koeficientus (koka diametra koeficients, koka sugas koeficients, koka nociršanas iemesla koeficients, apdzīvotas vietas koeficients, koka atrašanās vietas koeficients).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits AS SEB banka, kods UNLALV2X018
norēķinu konts LV94UNLA0018000142255,
AS SWEDBANK, kods HABALV22
norēķinu konts LV64HABA0001402049100,
AS Luminor Bank, kods RIKOLV2X
norēķinu konts LV38RIKO0002710710011,
AS Luminor Bank, kods NDEALV2X
norēķinu konts LV70NDEA0000082312910,
Reģ.nr.LV900000434
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Koku novērtēšanas komisija mēneša laikā izskata iesniegumu par koku ciršanu, pieņem lēmumu par koku ciršanas saskaņojumu vai par motivētu atteikumu koku ciršanai, ko nosūta iesniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus