Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Vecāki var pieteikt bērnu programmas apguvei jebkurā iestādē, kura  īsteno pirmsskolas  izglītības programmu, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā.
Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst no 1,5 (pusotra) gada līdz 7 (septiņu) gadu vecumam. Obligāta ir piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības programmas apguves laiku var pagarināt vai saīsināt par 1 (vienu) gadu, pamatojoties uz vecāku vai aizbildņu iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
Grupas tiek komplektētas  pēc  iespējas  atbilstoši  vecumposmiem, pieejamajai  telpu platībai  un  iestādes  finansiālajam  nodrošinājumam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Bērnu vecāki, aizbildņi
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS - Pakalpojuma pieprasīšana
Bērnu uzņemšana iestādēs notiek visu gadu, uzrādot vecāku personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu)  un  bērna dzimšanas apliecību.
Vecāku aizpildīto iesniegumu iestādes vadītājs vai ar vadītāja rīkojumu noteikts iestādes darbinieks atbilstoši lietvedības prasībām reģistrē iesniegumu reģistrācijas žurnālā.
Lai bērnu uzņemtu iestādē, vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti:
1.iesniegums par bērna uzņemšanu iestādē;
2. bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts, uzrādot oriģinālu;
3. medicīniskā karte (veidlapa  Nr. 026/u).
4. bērna profilaktiskās potēšanas kartes (veidlapa Nr. 063/u) dublikāts;
5. bērniem speciālās  izglītības  programmās – valsts  vai  pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopija.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Jebkurā pagasta pārvaldē
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / 2.SOLIS - Pakalpojuma saņemšana
Bērna uzņemšanu iestādē noformē ar iestādes vadītāja rīkojumu, norādot apgūstamo programmu.
Iestādes vadītājs, pieņemot iesniegumu par bērna uzņemšanu iestādē, nodrošina bērna vecākiem iespēju iepazīties ar šādiem dokumentiem:
1. iestādes reģistrācijas apliecību;
2. iestādes nolikumu;
3. iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
4. licencētajām programmām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki